Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
LIÊN SƠN Trần Nguyên Hãn-TP Bắc Giang 02403 855 274
MINH PHƯƠNG 146 Mỹ Độ- TP Bắc Giang 02403 857182
NGỌC DẦN 205 Lê Lợi – TP Bắc Giang- Bắc Giang 02403 855377
SÁNG NGHĨA 92 Đường Chợ Thương - Trần Phú - Bắc Giang 02403 855 624
ANH SỸ Minh Khai - Nghĩa Hồ - Lục Ngạn - Bắc Giang 0975 303 166
HÀ BÌNH Sen Hồ - Việt Yên - Bắc Giang ( qua TT Nếnh) 097 8866022
TRƯỜNG ĐỨC TT Nếnh - Việt Yên - Bắc Giang 02403 665 278
SANG HOÀ Lê Lợi - Dĩnh Kế - Bắc Giang 02403 577 090
HƯƠNG SƠN Cầu Kép - Bắc Giang 0987 641 123
THẮNG THÂN TT Vôi - Bắc Giang 0973 102 126