Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
CÔNG TY TM SX HÀNG HẢI Đường295-Xuân Thu-Đồng Nguyên-Từ Sơn -Bắc Ninh (0241)740080
HIỆP MẠNH KCN Võ Cường-TP Bắc Ninh-Bắc Ninh (0241)821409
CÔNG TY TNHH KHÁNH HÒA Số 56 Phố Mới -Đồng Nguyên-Từ Sơn -Bắc Ninh (0241)832456
CỬA HÀNG TUẤN 43 phố Mới Từ Sơn-Bắc Ninh (0241)744166
CÔNG TY TNHH ĐẠI HOÀNG NAM KCN Võ Cường-TP Bắc Ninh - Bắc Ninh (0241)821421