• BẢNG TRỌNG LƯỢNG XÀ GỒ OLYMPIC
  • Thép tấm
  • Thép cuộn cán nóng
  • XÀ GỒ U, C
  • Thép cuộn cán nguội