BÀI TẬP HALOGEN TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC

     

Cõu 1: (ĐH B – 2008) Dóy cỏc nguyờn tố sắp xếp theo chiều tăng dần đều tính phi kim từ trái sang bắt buộc là

A. N, P, F, O. B. N, P, O, F. C. P, N, O, F. D. P, N, F, O.

Cõu 2: mang đến 31,84g tất cả hổn hợp NaX cùng NaY (X, Y là 2 nguyờn tố halogen ở hai chu kỡ liờn tiếp) vào hỗn hợp AgNO3 dư thỡ chiếm được 57,34g kết tủa. Cách làm của 2 muối là

A. NaBr cùng NaI. B. NaF với NaCl.

C. NaCl và NaBr. D. Không xác minh được.

 
Bạn đang xem: Bài tập halogen trong đề thi đại học

*
*Xem thêm: Cấu Trúc Used To + V À 3 Cách Sử Dụng Phổ Biến Nhất, Cấu Trúc Used To Và 3 Cách Sử Dụng Phổ Biến Nhất

Bạn sẽ xem ngôn từ tài liệu Bài tập phần halogen trong đề thi cđ đại học, để download tài liệu về máy các bạn click vào nút tải về ở trên


Xem thêm: Chuyên Đề 7 Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Trường Thcs

Bài tập phần halogen vào đề thi cao đẳng đại họcCõu 1: (ĐH B – 2008) Dóy cỏc nguyờn tố bố trí theo chiều tăng vọt tớnh phi kim từ trỏi sang nên làA. N, P, F, O.B. N, P, O, F.C. P, N, O, F.D. P, N, F, O.Cõu 2: mang đến 31,84g các thành phần hỗn hợp NaX cùng NaY (X, Y là 2 nguyờn tố halogen ở hai chu kỡ liờn tiếp) vào hỗn hợp AgNO3 dư thỡ thu được 57,34g kết tủa. Cụng thức của 2 muối bột làA. NaBr và NaI.B. NaF và NaCl.C. NaCl và NaBr.D. Khụng xỏc định được.Cõu 3: (ĐH A – 2007) đến từ từ dung dịch đựng a mol HCl vào dung dịch đựng b mol Na2CO3 đôi khi khuấy đều, nhận được V lớt khớ (ở đktc) với dung dịch X. Khi cho dư nước vụi trong vào hỗn hợp X thấy cú xuất hiện kết tủa. Biểu thức liờn hệ thân V cùng với a, b làA. V = 22,4(a + b).B. V = 11,2(a - b).C. V = 11,2(a + b).D. V = 22,4(a - b).Cõu 4: (ĐH B – 2009) mang đến cỏc bội nghịch ứng sau 4HCl + PbO2 PbCl2 + Cl2 + 2H2O. HCl + NH4HCO3 NH4Cl + CO2 + H2O. 2HCl + 2HNO3 2NO2 + Cl2 + 2H2O. 2HCl + Zn ZnCl2 + H2.Số phản nghịch ứng vào đú HCl biểu hiện tớnh khử làA. 3.B. 1.C. 4.D. 2.Cõu 5: (ĐH A – 2008) đến cỏc làm phản ứng sau4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O.2HCl + sắt FeCl2 + H2.14HCl + K2Cr2O7 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.6HCl + 2Al 2AlCl3 + 3H2.16HCl + 2KMnO4 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.Số phản bội ứng trong đú HCl diễn tả tớnh oxi húa làA. 4.B. 2.C. 3.D. 1.Cõu6: (ĐH B – 2008) mang đến dóy cỏc hóa học và ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số chất và ion vào dóy những cú tớnh oxi hoỏ với tớnh khử làA. 3.B. 4.C. 5.D. 6.Cõu 7: (ĐH A – 2009) Nếu cho 1 mol từng chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt làm phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo nên lượng khớ Cl2 những nhất làA. KMnO4.B. CaOCl2.C. K2Cr2O7.D. MnO2.Cõu 8: mang lại m gam solo chất halogen X2 tỏc dụng cùng với Mg dư thu được 19g muối. Cũng m gam X2 mang đến tỏc dụng với Al dư thu được 17,8g muối. X làA. Flo.B. Clo.C. Iot.D. Brom.Cõu 9: (ĐH B – 2009) mang lại dung dịch đựng 6,03 gam hỗn hợp có hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyờn tố cú vào tự nhiờn, ở nhì chu kỡ liờn tiếp nằm trong nhúm VIIA, số hiệu nguyờn tử ZX