Báo cáo kiểm toán là gì

     
HomeDịch Vụ Dịch vụ kiểm toán Báo cáo kiểm toán là gì? Mẫu báo cáo tài chính Đạt chuẩn

Sau khi kết thúc một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính thì là lúc kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán của mình nằm trong báo cáo kiểm toán. Vậy báo cáo kiểm toán là gì? Nội dung như thế nào? Và các ý kiến kiểm toán như thế nào? Hôm nay, IAC Hà Nội sẽ giới thiệu với các bạn mẫu báo cáo kiểm toán tài chính, nội bộ chuẩn nhất với những nội dung đầy đủ.

Bạn đang xem: Báo cáo kiểm toán là gì

Báo cáo kiểm toán có thể hiểu là bảng tổng hợp kết luận cuối cùng của kiểm toán viên mà trên đó kiểm toán viên đánh giá báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý hay chưa? Đã tuân thủ đúng theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành hay chưa. Qua đó đưa ra ý kiến kiểm toán viên về báo cáo tài chính.

*

Nội dung của báo cáo kiểm toán là gì?

Báo cáo kiểm toán phải được lập bằng văn bảnSố hiêu và tiêu đề:

Báo cáo kiểm toán phải ghi rõ số hiệu phát hành báo cáo kiểm toán và tiêu đề là “Báo cáo kiểm toán độc lập”.

Người nhận báo cáo:

Báo cáo phải chỉ rõ người nhận báo cáo kiểm toán

Mở đầu của báo cáo kiểm toán phải:

– Nêu rõ tên đơn vị có BCTC đã được kiểm toán;

– Nêu rõ rằng báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

– Nêu rõ tiêu đề của từng báo cáo cấu thành bộ báo cáo tài chính;

– Tham chiếu đến phần tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng và các thuyết minh khác;

– Nêu rõ ngày kết thúc kỳ kế toán hoặc kỳ kế toán của từng báo cáo cấu thành bộ báo cáo tài chính;

– Nêu rõ ngày lập và số trang của báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán:

Là chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý BCTC theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

Xem thêm: Thập Cẩm Tiếng Anh Là Gì ? Dịch Sang Tiếng Anh Thập Cẩm Là Gì

Trách nhiệm của kiểm toán viên:

Đưa ra ý kiến ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán

Ý kiến kiểm toán về BCTC đã được kiểm toán:

Các loại ý kiến kiểm toán về BCTC:

– Ý kiến kiểm toán dạng chấp nhận toàn phần là khi kiểm toán viên kết luận rằng báo cáo tài chính được lập trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng, ý kiến kiểm toán phải sử dụng mẫu câu sau: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu,…phù hợp với

– Ý kiến kiểm toán dạng không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần là:

+ Dựa trên bằng chứng kiểm toán thu thập được, kiểm toán viên kết luận rằng báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, vẫn còn sai sót trọng yếu; hoặc

+ Kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra kết luận rằng báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, không còn sai sót trọng yếu.

Chữ ký của kiểm toán viên:

Báo cáo kiểm toán phải có 2 chữ ký của 2 kiểm toán viên hành nghề, dưới mỗi chữ ký phải ghi rõ họ và tên, số đăng ký hành nghề kiểm toán

Ngày lập báo cáo kiểm toán:

Ngày lập báo cáo kiểm toán không được trước ngày mà kiểm toán viên thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính

Tên và địa chỉ doanh nghiệp kiểm toán:

Báo cáo kiểm toán phải ghi rõ tên và địa chỉ doanh nghiệp kiểm toán

Mẫu báo cáo kiểm toán tài chính, nội bộ cơ bản nhất

Trên đây là toàn bộ nội dung của các loại báo cáo kiểm toán cơ bản nhất hiện nay. Chúng tôi sẽ đưa ra một bản mẫu báo cáo kiểm toán chi tiết mà bạn có thể tham khảo:

*

Công ty kiểm toán XYZ

Địa chỉ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Xem thêm: Hc Trong Siêu Âm Thai Là Gì, Chỉ Số Ac Trong Siêu Âm Thai Là Gì

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

<(Hà Nội), ngày…tháng…năm…>

Công ty kiểm toán XYZ
Tổng Giám đốc(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:… Kiểm toán viên(Họ và tên, chữ ký)Kiểm toán viên(Họ và tên, chữ ký) Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:…

*