BỘ PHẬN SINH DỤC NAM TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Các bạn đã biết hết tên Tiếng Anh của tất cả các bộ phận trên cơ thể mình chưa nhỉ???

Hãy cùng olympicmyviet.com.vn English Center tìm hiểu về Từ vựng Tiếng Anh về các bộ phận cơ thể qua bảng tổng hợp sau đây nhé. Các từ vựng này gồm cả các từ chuyên sâu về các bộ phận bên trong cơ thể đặc biệt có ích cho những ai đang học tập và làm việc trong ngành y dược …


*

Từ vựng Tiếng Anh về phần ĐẦU VÀ MẶT

1Beard/bɪrd/Râu
2Cheek/tʃiːk/
3Chin/tʃɪn/Cằm
4Ear/ɪr/Tai
5Eardrum/ˈɪrdrʌm/Màng nhĩ
6Earlobe/ˈɪrloʊb/Dái tai
7Eye/aɪ/Mắt
8Eyebrow/ˈaɪbraʊ/Lông mày
9Eyelash/ˈaɪlæʃ/Lông mi
10Eyelid/ˈaɪlɪd/Mí mắt
11Forehead/ˈfɔːrhed/Trán
12Hair/her/Tóc
13Head/hed/Đầu
14Jaw/dʒɔː/Quai hàm
15Lip/lɪp/Môi
16Moustache/ˈmʌstæʃ/Ria
17Mouth/maʊθ/Miệng
18Nose/noʊz/Mũi
19Nostril/ˈnɑːstrəl/Lỗ mũi
20Tongue/tʌŋ/Lưỡi
21Tooth (teeth)/tuːθ/ ( /tiːθ/ )Răng

Từ vựng Tiếng Anh về PHẦN TRÊN CỦA CƠ THỂ

1Arm/ɑːrm/Tay
2Armpit/ˈɑːrmpɪt/Nách
3Back/bæk/Lưng
4Breast/brest/Ngực phụ nữ
5Chest/tʃest/Ngực
6Elbow/ˈelboʊ/Khuỷu tay
7Finger/ˈfɪŋɡər/Ngón tay
8Fingernail/ˈfɪŋɡər/Móng tay
9Forearm/ˈfɔːrɑːrm/Cẳng tay
10Hand/hænd/Bàn tay
11Knuckle/ˈnʌkl/Khớp ngón tay
12Navel/ˈneɪvl/Rốn
13Neck/nek/Cổ
14Nipple/ˈnɪpl/Núm vú
15Palm/pɑːm/Lòng bàn tay
16Shoulder/ˈʃoʊldər/Vai
17Throat/θroʊt/Cổ họng
18Thumb/θʌm/Ngón tay cái
19Waist/weɪst/Eo
20Wrist/rɪst/Cổ tay

 Từ vựng Tiếng Anh về PHẦN DƯỚI CỦA CƠ THỂ

1Ankle/ˈæŋkl/Mắt cá chân
2Anus/ˈeɪnəs/Hậu môn
3Belly/ˈbeli/Bụng
4Big toe/bɪɡ/ /toʊ/Ngón chân cái
5Bottom/ˈbɑːtəm/Mông
6Calf/kævz/Bắp chân
7Foot/fʊt/Bàn chân
8Genitals/ˈdʒenɪtlz/Cơ quan sinh dục
9Groin/ɡrɔɪn/Háng
10Heel/hiːl/Gót
11Hip/hɪp/Hông
12Knee/niː/Đầu gối
13Leg/leɡ/Chân
14Penis/ˈpiːnɪs/Dương vật
15Pubic hair/ˈpjuːbɪk/ /her/Lông mu
16Shin/ʃɪn/Ống chân
17Sole/soʊl/Bàn chân
18Thigh/θaɪ/Đùi
19Toe/toʊ/Ngón chân
20Toenail/ˈtoʊneɪl/Móng chân
21Vagina/vəˈdʒaɪnə/Âm đạo

Từ vựng Tiếng Anh về CÁC BỘ PHẬN CỦA MẮT

1Cornea/ˈkɔːrniə/Giác mạc
2Eye socket/aɪ/ /ˈsɑːkɪt/Hốc mắt
3Eyeball/ˈaɪbɔːl/Nhãn cầu
4Iris/ˈaɪrɪs/Mống mắt (lòng đen)
5Pupil/ˈpjuːpl/Con ngươi
6Retina/ˈretənə/Võng mạc

Từ vựng Tiếng Anh về CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG CƠ THỂ

1Appendix/əˈpendɪks/Ruột thừa
2Artery/ˈɑːrtəri/Động mạch
3Bladder/ˈblædər/Bọng đái
4Blood vessel/blʌd/ /ˈvesl/Mạch máu
5Brain/breɪn/Não
6Cartilage/ˈkɑːrtɪlɪdʒ/Sụn
7Colon/ˈkoʊlən/Ruột kết
8Duodenum/ˌduːəˈdiːnəm/Tá tràng
9Gall bladder/ɡɔːl/ /ˈblædər/Túi mật
10Heart/hɑːrt/Tim
11Intestines/ɪnˈtestɪn/Ruột
12Kidney/ˈkɪdni/Thận
13Large intestine/lɑːrdʒ/ /ɪnˈtestɪn/Ruột già
14Ligament/ˈlɪɡəmənt/Dây chằng
15Liver/ˈlɪvər/Gan
16Lungs/lʌŋ/Phổi
17Oesophagus/iˈsɑːfəɡəs/Thực quản
19Pancreas/ˈpæŋkriəs/Tụy
20Prostate gland/ˈprɑːsteɪt/ /ɡlænd/Tuyến tiền liệt
21Rectum/ˈrektəm/Ruột thẳng
22Small intestine/smɔːl/ /ɪnˈtestɪn/Ruột non
23Spleen/spliːn/Lách
24Stomach/ˈstʌmək/Dạ dày
25Tendon/ˈtendən/Gân
26Tonsils/ˈtɑːnsl/Amiđan
27Vein/veɪn/Tĩnh mạch
28Windpipe/ˈwɪndpaɪp/Khí quản
29Womb / uterus/wuːm/ – /ˈjuːtərəs/Tử cung

Từ vựng Tiếng Anh về XƯƠNG KHỚP

1Clavicle/ˈklævɪkl/Xương đòn
2Humerus/ˈhjuːmərəs/Xương cánh tay
3Kneecap/ˈniːkæp/Xương bánh chè
4Pelvis/ˈpelvɪs/Xương chậu
5Rib cage/rɪb/ /keɪdʒ/Khung xương sườn
6Rib/rɪb/Xuơng suờn
7Skeleton/ˈskelɪtn/Bộ xương
8Skull/skʌl/Xuơng sọ
9Backbone/ˈbækboʊn/Xương sống
10Femur/ˈfiːmər/Xương đùn
11Vertebra (số nhiều: vertebrae)/ˈvɜːrtɪbrə/Đốt sống

Từ vựng Tiếng Anh về CHẤT LỎNG TRONG CƠ THỂ

1Bile/baɪl/Dịch mật
2Blood/blʌd/Máu
3Mucus/ˈmjuːkəs/Nước nhầy mũi
4Phlegm/flem/Đờm
5Saliva/səˈlaɪvə/Nước bọt
6Semen/ˈsiːmən/Tinh dịch
7Sweat/swet/Mồ hôi
8Tears/tiə/Nước mắt
9Urine/ˈjʊrən/Nước tiểu
10Vomit/ˈvɑːmɪt/Chất nôn mửa

Các từ vựng Tiếng Anh có liên quan khác

1Bone/boʊn/Xương
2Digestive system/dɪˈdʒestɪv/ /ˈsɪstəm/Hệ tiêu hóa
3Fat/fæt/Mỡ
4Flesh/fleʃ/Thịt
5Gland/ɡlænd/Tuyến
6Joint/dʒɔɪnt/Khớp
7Limb/lɪm/Chân tay
8Muscle/ˈmʌsl/Cơ bắp
9Nerve/nɜːrv/Dây thần kinh
10Nervous system/ˈnɜːrvəs/ /ˈsɪstəm/Hệ thần kinh
11Skin/skɪn/Da
12To breathe/briːð/Thở
13To cry/kraɪ/Khóc
14To hiccup/ˈhɪkʌp/Nấc
15To sneeze/sniːz/Hắt xì
16To sweat / perspire/swet/ /pərˈspaɪər/Toát mồ hôi
17To urinate/ˈjʊrəneɪt/Đi tiểu
18To vomit/ˈvɑːmɪt/Nôn
19To yawn/jɔːn/Ngáp

Và như thường lệ, nếu có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì trong quá trình luyện âm, bạn có thể gửi mail về địa chỉ olympicmyviet.com.vnenglishcentergmail.com để được giải đáp thắc mắc. Hoặc bạn cũng có thể tham dự Buổi chia sẻ phương pháp học Tiếng Anh miễn phí do olympicmyviet.com.vn English Center tổ chức hàng tháng để được hỗ trợ trực tiếp nha ?

Chúc các bạn học tốt!!!

Posted in Từ vựng tiếng AnhTagged 1000 từ tiếng anh thông dụng, 1000 tu vung tieng anh, 1000 từ vựng tiếng anh thông dụng, các từ tiếng anh thông dụng hằng ngày, các từ tiếng anh thông dụng trong giao tiếp, từ vựng tiếng anh giao tiếp, từ vựng tiếng anh về các bộ phận, từ vựng tiếng anh về mắt, từ vựng tiếng anh về xương khớp