CÁI CHIẾU TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET volympicmyviet.com.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chiếu noun Royal proclamation Sedge mat giừơng trải chiếu hoa a bed spread with a flowered sedge mat màn trời chiếu đất in the open air verb lớn radiate, khổng lồ expose lớn (rays) ngọn đèn chiếu sáng khắp nhà the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house lớn project xem chiếu phim to lớn attend a projection of films, khổng lồ attend a film show phim chiếu cảnh giang sơn giàu đẹp nhất the film projected the sights of a beautiful và prosperous country, the film showed a beautiful and prosperous countrydanh tự Royal proclamation Sedge mat, sleeping mat giừơng trải chiếu hoa a bed spread with a flowered sedge mat Đổi hoa lót xuống chiếu nằm (truyện Kiều ) She"d take all faded flowers to lớn line her mat seat, rank chiếu trên seat of honour chiếu dưới seat for common people màn trời chiếu đất in the open air bi lụy ngủ lại chạm mặt chiếu manh thing that comes in the nick of timeđộng từ khổng lồ radiate, to expose khổng lồ (rays) ngọn đèn chiếu sáng khắp đơn vị the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house khổng lồ project xem chiếu phim lớn attend a projection of films, khổng lồ attend a film show phim chiếu cảnh tổ quốc giàu đẹp mắt the film projected the sights of a beautiful and prosperous country, the film showed a beautiful và prosperous country lớn head, lớn train upon chiếu phía nam mà đi lớn walk, heading south chiếu ống nhòm thăng thiên to train one"s field-glass upon the sky khổng lồ checkmate đấm xuất sắc chiếu tướng to move forward a pawn & checkmate bị chiếu túng bấn to be checkmated khổng lồ rely upon, to base oneself on chiếu theo pháp luật to base oneself on the law chiếu sổ mà điện thoại tư vấn tên to do a roll hotline relying on a name list

*