Cash and cash equivalents là gì

     

Trong các report tài chính, report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ là 1 trong những trong những báo cáo quan trọng nhất. Cùng ngày hôm nay, mình sẽ khái quát những câu chữ cơ bản và phương pháp lập loại report này.

Bạn đang xem: Cash and cash equivalents là gì

I. Định nghĩa

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là report tài chủ yếu tổng hợp, phản ánh bài toán hình thành và áp dụng lượng tiền tạo nên trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Tin tức về lưu giao dịch chuyển tiền tệ của chúng ta cung cấp cho người sử dụng tin tức có cửa hàng để reviews khả năng tạo ra các khoản tiền và việc thực hiện những khoản chi phí đã tạo nên đó trong chuyển động sản xuất sale của doanh nghiệp.

Ví dụ:

*

_Báo cáo tài thiết yếu tháng 3/2015-Công ty Ge-Shen Corporation Bhd - Malaysia _

Đối với chuẩn mực kế toán vn thì report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ bao hàm tiền trên quỹ, tiền đang đưa và các khoản tiền giữ hộ không kỳ hạn, còn các khoản tương đương tiền là những khoản chi tiêu ngắn hạn (không vượt 3 tháng kể từ ngày sở hữu khoản đầu tư đó), bao gồm khả năng đổi khác dễ dàng thành một lượng tiền xác minh và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền (kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi,…). Doanh nghiệp được trình bày các luồng chi phí từ 3 vận động chính bao gồm kinh doanh, chi tiêu và vận động tài thiết yếu theo phương pháp phù hợp duy nhất với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Luồng tiền phát sinh từ vận động kinh doanh - Cash flows from operating activities

Là luồng tiền có liên quan đến các vận động tạo doanh thu chủ yếu của bạn và các vận động khác không phải là hoạt động chi tiêu và chuyển động tài chính, nó đưa tin cơ phiên bản để review khả năng chế tạo ra tiền của bạn từ các vận động kinh doanh nhằm trang trải các khoản nợ, bảo trì các hoạt động, trả cổ tức và thực hiện các hoạt động chi tiêu mới cơ mà không nên đến các nguồn tài chính từ bên ngoài.

Luồng tiền tạo nên từ hoạt động đầu tư- Cash flows from investing activities

Là luồng chi phí có liên quan đến việc mua sắm, xây dựng, nhượng bán, thanh lý gia tài dài hạn và những khoản chi tiêu khác không thuộc những khoản tương đương tiền.

Luồng tiền gây ra từ chuyển động tài thiết yếu - Cash flows from financing acitivities

Là luồng tiền có tương quan đến việc chuyển đổi quy mô và kết cấu của vốn chủ mua và vốn vay của doanh nghiệp.

II. Các phương pháp lập report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ

Có 2 phương pháp lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ:

Phương pháp gián tiếp

Phương pháp trực tiếp

2 phương thức này chỉ không giống nhau trong phần 1 “Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ từ chuyển động sản xuất tởm doanh”, còn phần “Lưu giao dịch chuyển tiền từ hoạt động đầu tư” với “Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ họa cồn tài chính” thì như thể nhau.

Phương pháp trực tiếp

Theo phương pháp này, report lưu giao dịch chuyển tiền tệ được lập bằng cách xác định với phân tích trực tiếp những khoản thực thu, thực chi bởi tiền theo từng nội dung thu, chi trên các sổ kế toán tổng thích hợp và chi tiết của doanh nghiệp.

Cách lập từng chỉ tiêu cụ thể như sau:

1.1 vận động kinh doanh -Cash flows from operating activities

Tiền thu từ chào bán hàng, hỗ trợ dịch vụ và lệch giá khác: là tiêu chuẩn phản ánh tổng số tiền vẫn thu theo tổng giá giao dịch thanh toán từ buôn bán hàng, sản phẩm, dịch vụ, phí, hoa hồng với các lợi nhuận khác vì chưng mục đích dịch vụ thương mại (nếu có), trừ các khoản doanh thu được khẳng định là luồng tiền từ hoạt động chi tiêu trong kỳ báo cáo.

Tiền đưa ra trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ: phản ảnh tổng số tiền đã trả cho những người bán(theo tổng giá chỉ thanh toán) vào kỳ cho những người bán, người cung ứng hàng hóa, dịch vụ,…

Tiền đưa ra trả cho những người lao động: phản ảnh tổng số tiền vẫn trả cho tất cả những người lao hễ trong kỳ báo cáo về chi phí lương, chi phí công, phụ cấp, chi phí thưởng doa doanh nghiệp đã giao dịch thanh toán hoặc lâm thời ứng.

Tiền bỏ ra trả lãi vay: phản chiếu tổng số tiền lãi vay đã trả vào kỳ bao hàm cả chi phí lãi phạt sinh cùng trả ngay kỳ này, chi phí lãi vay yêu cầu trả gây ra từ các kỳ trước nhưng mà kỳ này new trả cùng lãi chi phí vay trả trước trong kỳ này.

Tiền chi nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp: phản ánh tổng số tiền vẫn nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp cho nhà nước trong kỳ bao hàm số chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp đã nộp của kỳ này, số thuế thu nhập doanh nghiệp còn nợ từ các kỳ trước đã nộp trong kỳ này cùng số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp trước.

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh: là các khoản thu bên cạnh các chuyển động phía trên .

Tiền chi khác từ vận động kinh doanh: đề đạt tổng số tiền đã đưa ra và những khoản không giống ngoài những khoản tiền chi liên quan đến chuyển động sản xuất, kinh doanh trong kỳ báo cáo đã phản ánh như trên.

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh - Net cash from operating activities: phản ảnh số chênh lệch giữa tổng số tiền thu với tổng số tiền ném ra trong kỳ báo cáo.

1.2 vận động đầu tư-Cash flows from investing activities

Các luồng tiền vào với ra vào kỳ hoạt động đầu tư chi tiêu được xác định bằng cách phân tích với tổng vừa lòng trực tiếp những khoản tiền thu vào và chi ra theo từng câu chữ thu, đưa ra từ những ghi chép kế toán của doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu thường gặp mặt của hoạt động này:

Tiền chi để sở hữ sắm, chế tạo tài sản cố định và những tài sản dài hạn khác: đề đạt tổng số chi phí đã chi ra để tải sắm, xây dựng, tiền đưa ra cho quá trình triển khai đã có được vốn hóa thành gia sản cố định, chi cho hoạt động xây dựng cơ bạn dạng dở dang, đầu tư chi tiêu bất động sản trong kỳ báo cáo.

Tiền thu từ vận động thanh lý, nhượng phân phối tài sản cố định và thắt chặt và các tài sản lâu dài khác: tiêu chí này phản ảnh số tiền thuần sẽ thu từ việc thanh lý, nhượng cung cấp tài sản cố định và thắt chặt và bất động sản trong kỳ báo cáo.

Xem thêm: Ảnh Hưởng Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất Đến Việt Nam Như Thế Nào ?

Tiền bỏ ra cho vay, mua các công vắt nợ của đơn vị chức năng khác: tiêu chuẩn này phản ánh tổng số tiền đã chi mặt khác vay, bỏ ra mua những công cụ nợ của đơn vị khác (mua trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu…) vì mục đích nắm giữ đầu tư trong kỳ báo cáo. Tiêu chí này không bao hàm tiền bỏ ra mua những công gắng nợ được xem là các khoản tương đương tiền cùng mua các công vậy nợ vì mục tiêu thương mại.

Tiền tịch thu cho vay, phân phối lại các công gắng của đơn vị khác: đề đạt tổng số tiền vẫn thu từ việc thu hồi lại số tiền cội đã mang lại vay, thu từ buôn bán hoặc thanh toán các công cố nợ của đơn vị chức năng khác vào kỳ báo cáo. Số liệu tiêu chuẩn này không bao hàm tiền thu từ bán công nuốm nợ được xem như là các khoản tương đương tiền với bán những công thế nợ vì mục tiêu thương mại.

Tiền chi chi tiêu vốn vào đơn vị khác: tiêu chuẩn này phản ánh tổng số tiền đã chi ra trong kỳ report để chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác vào kỳ báo cáo, bao gồm tiền chi đầu tư chi tiêu vốn dưới vẻ ngoài mua cổ phiếu, góp vốn vào doanh nghiệp con, cơ sở sale đồng kiểm soát, doanh nghiệp liên kết…

Tiền thu hồi đầu tư chi tiêu vốn vào đơn vị chức năng khác: phản ảnh tổng số tiền vẫn thu từ các việc thu hồi những khoản đầu tư chi tiêu vốn vào đơn vị chức năng khác (do chào bán hoặc thanh lý các khoản vốn đã đầu tư chi tiêu vào đơn vị khác) vào kỳ báo cáo (không bao hàm tiền thu vị bán cổ phiếu đã mua vì mục đích thương mại).

Thu lãi tiền mang đến vay, cổ tức với lợi nhâunj được chia: phản ánh số tiền đang thu về các khoản chi phí lãi đến vay, lãi chi phí gửi, lãi từ tải và nạm giữ các công cụ nợ, cổ tức cùng lợi nhuận nhận thấy từ góp vốn vào đơn vị chức năng khác vào kỳ báo cáo.

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ bỏ hoạt động chi tiêu - Net cash from investing activities: phản ảnh số chênh lệch thân tổng số chi phí thu với tổng số tiền bỏ ra cho hoạt động đầu tư chi tiêu trong kỳ báo cáo.

1.3 vận động tài chính -Cash flows from financing acitivities

Tiền thu từ desgin cổ phiếu, dấn vốn góp của chủ sở hữu: phản chiếu tổng số tiền đang thu do những chủ sở hữu của người sử dụng góp vốn dưới các bề ngoài phát hành cp thu bằng tiền (số chi phí thu thực tế theo giá chỉ phát hành), tiền thu góp vốn bằng tiền của các chủ sở hữu, tiền thu vị nhà nước cung cấp vốn vào kỳ báo cáo. Tiêu chí này không bao hàm các khoản vay với nợ đươc đưa thành vốn cổ phần hoặc dìm vốn góp của những chủ sỡ hữu bằng tài sản.

Tiền bỏ ra trả vốn góp cho các chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của người sử dụng đã phạt hành: phản ảnh tổng số tiền đã trả do hoàn lại vốn góp cho những chủ sở hữu của khách hàng dưới các hiệ tượng hoàn trả bởi tiền hoặc mua lại cổ phiếu của người sử dụng đã vạc hành bởi tiền nhằm huỷe vứt hoặc sử dụng làm cp ngân quỹ vào báo cáo.

Tiền vay mượn ngắn hạn, lâu dài nhận được: tiêu chuẩn này đề đạt tổng số tiền doanh nghiệp đã nhận được bởi đi vay những ngân hàng, tổ chức tài bao gồm và các đối tượng khác trong kỳ báo cáo. Đối với những khoản vay bằng trái phiếu, số tiền sẽ thu được phản ánh theo số thực thu (bằng mệnh giá chỉ tría phiếu kiểm soát và điều chỉnh với các khoản chiết khấu, phụ trội trái khoán hoặc trả lãi trái phiếu trả trước.

Tiền bỏ ra trả nợ gốc vay: phản ảnh tổng số tiền đã trả cho những khoản nợ cội vay ngắn hạn, vay dài hạn, nợ mướn tài thiết yếu của ngân hàng, tổ chức triển khai tài thiết yếu và các đối tượng người tiêu dùng khác vào kỳ báo cáo.

Tiền đưa ra trả nợ thuê tài chính: phản ảnh số chi phí đã đưa ra trả khoản nợ thuê tài bao gồm trong kỳ báo cáo.

Cổ tức, lợi nhuận đã trả mang lại chủ sở hữu: đề đạt tổng số chi phí đã đưa ra trả cho cổ tức và lợi nhuận cho các chủ sở hữu của chúng ta trong kỳ báo cáo.

Lưu chuyển khoản thuần từ hoạt động đầu tư - Net cash from investing activities: đề đạt số chênh lệch giữa tổng số tiền thu và tổng số tiền chi ra cho hoạt động chi tiêu trong kỳ báo cáo.

Và phần cuối cùng của bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ sở hữu các loại tài khoản chính sau:

- Lưu chuyển khoản thuần trong kỳ - Net decrease/(increase) in cash và cash equivalents

Phản ánh chênh lệch giữa tổng số chi phí thu vào với toàn bô tiền chi ra từ bố hoạt động: kinh doanh, đầu tư chi tiêu và tài chính của người sử dụng trong kỳ báo cáo. ( bằng giá trị thuần của 3 vận động trên cùng lại).

- chi phí và tương đương tiền vào đầu kỳ - Cash & cash equivalents at beginning of the fiananial period

Là số sư của tiền và tương tự tiền đầu kỳ báo cáo bao tất cả tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, chi phí đang gửi và số dư những khoản tương đương tiền.

- Ảnh hưởng đổi khác tỷ giá ân hận đoái quy thay đổi ngoại tệ - Effect of changes in exchange rates

Dựa vào tổng thể chênh lệch tỷ giá hối hận đoái do đánh giá lại số dư thời điểm cuối kỳ của tiền và những khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.

- chi phí và tương đương tiền vào cuối kỳ - Cash and cash equivalents at over of the period

Chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng của giá cả “Lưu giao dịch chuyển tiền thuần vào kỳ”, tiền vào đầu kỳ và ảnh hưởng thay thay đổi giá hối hận đoái.

Xem thêm: Tòa Án Nhân Dân Là Gì ? Quy Định Pháp Luật Về Tòa Án Nhân Dân

Trên đấy là vài đường nét cơ bạn dạng về bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ và cách báo cáo theo phương thức trực tiếp. Phần sau bản thân se ra mắt kĩ hơn về cấu tạo cũng như cách lập report này theo phương pháp trưc tiếp.

Tổng hòa hợp và xem thêm giáo trình "Kế toán cai quản trị" -PGS.TS Nguyễn Ngọc quang quẻ - NXB Đại học kinh tế tài chính Quốc dân (2014)