Công ty du lịch tiếng anh là gì

     
Tổng cục du lịch tiếng Anh là National Administration of Tourism phiên âm là ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm, là cơ quan bao gồm nhiệm vụ làm chủ ngành du lịch. Trường đoản cú vựng giờ Anh liên quan đến ngành du lịch.

Bạn đang xem: Công ty du lịch tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: Công ty du ngoạn tiếng anh là gì

Tổng cục du ngoạn tiếng Anh là National Administration of Tourism /ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm/, là phòng ban trực thuộc bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn có nhiệm vụ làm chủ ngành du lịch.


*

Một số từ bỏ vựng tiếng Anh tương quan đến ngành du lịch.

Booking /ˈbʊkɪŋ/: Đặt phòng trước.

Tour guide /tʊr ɡaɪd/: khuyên bảo viên.

Tour /tʊr/: Tour tham quan.

Backpacking /ˈbækpæk/: du lịch bụi.

Hiking /ˈhaɪkɪŋ/: du lịch sinh thái đội hoặc cá nhân.

Adventure travel /ədˈventʃər ˈtrævl/: tìm hiểu mạo hiểm.

Diving tour /ˈdaɪvɪŋ tʊr/: Tour lặn biển tìm hiểu san hô.


*

Homestay /ˈhəʊmsteɪ/: vẻ ngoài ở lại công ty dân.

Booking file /ˈbʊkɪŋ faɪl/: hồ sơ đặt nơi của khách hàng hàng.

Baggage allowance /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/: Lượng hành lý cho phép.

Brochure /brəʊˈʃʊr/: Sách giới thiệu.

Check-in /ˈtʃek ɪn/: giấy tờ thủ tục vào cửa.

Carrier /ˈkæriər/: Công ty hỗ trợ vận chuyển, hãng hàng không.

Customer tệp tin /ˈkʌstəmər faɪl/: làm hồ sơ khách hàng.

Confirmation /ˌkɑːnfərˈmeɪʃn/: Xác nhận, chứng thực.

Campsite /ˈkæmpsaɪt/: Địa điểm cắn trại.

Caravan /ˈkærəvæn/: đơn vị lưu động.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Thẻ Nhớ Class 10 Là Gì Vượt Trội, Class Thẻ Nhớ Là Gì

Destination /ˌdestɪˈneɪʃn/: Điểm đến.

Documentation /ˌdɑːkjumenˈteɪʃn/: tư liệu giấy tờ.

Domestic travel /dəˈmestɪk ˈtrævl/: phượt nội địa.

Guide book /ɡaɪd bʊk/: Sách phía dẫn.

Inclusive tour /ɪnˈkluːsɪv tʊr/: Tour trọn gói.

International tourist /ˌɪntərˈnæʃnəl ˈtʊrɪst/: Khách phượt quốc tế.

Itinerary /aɪˈtɪnəreri/: lịch trình.

Insurance /ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm.

Luggage insurance /ˈlʌɡɪdʒ ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm hành lý.

Luggage /ˈlʌɡɪdʒ/: Hành lý.

Manifest /ˈmænɪfest/: Bảng kê khai list khách hàng.

Passport /ˈpæspɔːrt/: Hộ chiếu.

Route /ruːt/: Tuyến đường, lộ trình, đường đi.

Room only /ruːm ˈəʊnli/: Đặt phòng không bao gồm các thương mại dịch vụ kèm theo.

Tourist /ˈtʊrɪst/: khách hàng tham quan.

Tour voucher /tʊr ˈvaʊtʃər/: Phiếu dịch vụ thương mại tham quan.

Travel advisories /ˈtrævl ədˈvaɪzəri/: Thông tin cảnh báo tham quan.

Traveller /ˈtrævələr/: khách du lịch.

Visa /ˈviːzə/: Thị thực.

Xem thêm: Tài Khoản Samsung Account Là Gì, Cách Tạo Tài Khoản Samsung Account

Bài viết tổng cục phượt tiếng Anh là gì được tổng hợp vì giáo viên trung trọng điểm tiếng Anh olympicmyviet.com.vn.