CỐP XE TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Xe tương đối (ô tô) sẽ là trong số những phương tiện thể đi lại bao gồm của fan dân vn hiện nay. Theo đà cải cách và phát triển của làng hội, sẽ sở hữu được càng những người không chỉ có vậy chọn sử dụng phương tiện bốn bánh này để dịch chuyển giữa các nơi buộc phải đi và đến. Hôm nay, hãy thuộc Language liên kết Academic khám phá kho tự vựng giờ Anh siêng ngành ô tô gồm một số loại ô tô và cấu tạo của một chiếc ô tô thông thường nhé.

Bạn đang xem: Cốp xe tiếng anh là gì


*

1. Các loại xe hơi thường gặp

Hãy cùng cho với một vài loại xe hơi nổi tiếng một trong những từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành ô tô trước nhé.


*

Kiểu thân xe hatchback (thứ ba) so với vẻ bên ngoài sedan (thứ nhất) cùng station wagon (giữa), mang dụ cả ba kiểu có cùng chiều dài.


Sedan /sɪˈdan/: xe SedanHatchback /ˈhatʃbak/: xe HatchbackStation wagon /ˈsteɪʃ(ə)n ˈwaɡ(ə)n/: xe WagonSports oto /spɔːts kɑː/: xe pháo thể thaoConvertible /kənˈvəːtɪb(ə)l/: xe pháo mui trầnMinivan /ˈmɪnɪvan/: xe cộ vanJeep /dʒiːp/: xe pháo jeepLimousine /ˌlɪməˈziːn/: xe limoPickup truck /pɪk ʌp trʌk/: xe buôn bán tảiTruck /trʌk/: xe pháo tải

2. Cấu tạo căn bạn dạng của ô tô

Cùng học để sử dụng đúng chuẩn các danh tự chỉ các thành phần của một cái xe nào.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Cấp 2 022, Đơn Xin Nghỉ Học, Giấy Xin Phép Nghỉ Học 2022


*

Bumper /ˈbʌmpə/: thành phần hãm xungHeadlight /ˈhɛdlʌɪt/: đèn phaTurn signal /təːn ˈsɪɡn(ə)l/: (đèn) báo rẽParking light /ˈpɑːkɪŋ laɪt/: đèn phanhFender /ˈfɛndə/: mẫu chắn bùnTire /tʌɪə/: lốp xeHubcap /ˈhʌbkap/: ốp vànhHood /hʊd/: mui xeWindshield /ˈwɪn(d)ʃiːld/: kính chắn gióWiper /ˈwʌɪpə/: thanh gạt nướcSide mirror /sʌɪd ˈmɪrə/: Gương chiếu hậuRoof rack /ruːf rak/: giá bán nócSunroof /ˈsʌnruːf/: cửa sổ nócAntenna /anˈtɛnə/: ăng tenRear window /rɪə ˈwɪndəʊ/: hành lang cửa số sauRear defroster /rɪə diːˈfrɒstə /: nút sấy gớm sauTrunk /trʌŋk/: cốp xeTail light /teɪl lʌɪt/: đèn hậuBrake light /breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light /ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeLicense plate /ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/: hải dương số xeExhaust pipe /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/: ống xảMuffler /ˈmʌflə/: bộ tiêu âmTransmission /transˈmɪʃ(ə)n/: hộp sốGas tank /ɡas taŋk/: bình xăngjack /dʒæk/: mẫu kíchSpare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe pháo dự phòngLug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: chế độ tháo lốp xeFlare /flɛː/: đèn báo khóiJumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi độngSpark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi tấn công lửaAir filter /ɛːˈfɪltə/: màng lọc khíEngine /ˈɛndʒɪn/: hễ cơFuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống phun xăngRadiator /ˈreɪdɪeɪtə/: cỗ tản nhiệtRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: đường nước tản nhiệtFan belt /fan bɛlt/: dây mang kéo quạtAlternator /ˈɔːltəneɪtə/: sản phẩm công nghệ phát điệnDipstick /ˈdɪpstɪk/: que thăm nhớtBattery /ˈbat(ə)ri/: ắc quyAir pump /ɛː pʌmp/: ống bơm hơiGas pump /ɡas pʌmp/: bơm xăngNozzle /ˈnɒz(ə)l/: vòi vĩnh bơm xăngGas cap /ɡas kap/: nắp bình xăngGas /ɡas/: xăngOil /ɔɪl/: dầuCoolant /ˈkuːl(ə)nt/: châm nước giải nhiệtAir /ɛː/: khíAir bag /ɛːbaɡ/: túi khíVisor /ˈvʌɪzə/: tấm che nắngRearview mirror ˈmɪrə/: kính chiếu sauDashboard /ˈdaʃbɔːd/: bảng đồng hồTemperature Gauge /ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/: Đồng hồ nước nhiệt độGas gauge /ɡas ɡeɪdʒ/: nguyên liệu kếSpeedometer /spiːˈdɒmɪtə/: đồng hồ đeo tay đo tốc độOdometer /əʊˈdɒmɪtə/: đồng hồ đo quãng đường xe vẫn điWarning lights /ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/: đèn cảnh báoSteering column /stɪəʳɪŋˈkɒləm/: trụ láiSteering Wheel /stɪəʳɪŋ wiːl/: tay láiTape deck /teɪp dɛk/: lắp thêm phát cát-sétCruise control /kruːz kənˈtrəʊl/: hệ thống điều khiển hành trìnhHorn /hɔːn/: còiIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: thành phần khởi độngVent /vent/: lỗ thông hơiNavigation System /navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/: khối hệ thống điều hướngRadio /ˈreɪdiəʊ/: đàiCD player /ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/: thiết bị phát nhạcHeater /ˈhiːtə/: lắp thêm sưởiAir conditioning /ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/: điều hòaDefroster /diːˈfrɒstə/: khối hệ thống làm chảy băngPower outlet /ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/: ổ cắm điệnGlove compartment /glʌv kəmˈpɑːtmənt/: ngăn chứa đồ nhỏEmergency Brake /ɪˈmɜːdʒəntsi breɪk/: phanh tay, phanh khẩn cấpBrake: /breɪk/ phanhAccelerator /əkˈsɛləreɪtə/ chân gaAutomatic transmission / ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/: khối hệ thống sang số trường đoản cú độngGearshift /ˈgɪəʃɪft/: nên sang sốManual transmission /ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/: khối hệ thống sang số sànStick shift /gɪəʳ ʃɪft/: phải sốClutch /klʌtʃ/: cônDoor lock /dɔːʳ lɒk/: khóa cửaDoor handle /dɔːʳ ˈhændļ/: tay nắm mở cửaShoulder harness /ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/: dây bình yên sau lưngArmrest /ˈɑːmrest/: dòng tựa tayHeadrest /ˈhed.rest/: điểm tựa đầuSeat /siːt/: chỗ ngồi, ghế ngồiSeat belt /siːt bɛlt/: dây an toànGrill /ɡrɪl/: ga lăng tản nhiệtShield /ʃiːld/: khiên xeFront fender /frʌnt ˈfɛndə/: chắn bùn trướcWheel /wiːl/: bánh xeDoor post /dɔː pəʊst/: trụ cửaOutside mirror /aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậuRoof post /ruːf pəʊst/: trụ muiQuarter window /ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/: cửa ngõ sổ một trong những phần tưBack fender /bak ˈfɛndə/: chắn bùn sauWindow frame /ˈwɪndəʊ freɪm/: khung cửa sổWindshield washer /ˈwɪndskriːn ˈwɒʃə /: nên gạt nướcDistributor /dɪˈstrɪbjʊtə/: cỗ chia điệnDish brake /dɪʃ breɪk/: đĩa phanhIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ làm việc của cồn cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tayIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ thời trang đo tốc độ thao tác làm việc của hễ cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh taySpare wheel /wiːl/: Lốp dự phòngBody side moulding /ˈbɒdi sʌɪd ˈməʊldɪŋ/: con đường gờ bên hông xeLine shaft /lʌɪn ʃɑːft/: trục chuyền đụng chínhParking sensor /pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/: cảm biến trước sauPower steering /ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/: tay lái trợ lựcExhaust system /ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/: khối hệ thống pô xe hơiRear axle /rɪə ˈaks(ə)l/: mong sauShock absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/: bộ giảm xócCrankcase /ˈkraŋkkeɪs/: các-te động cơOil pan / ɔɪl pan/: các-te dầuMaster cylinder / ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/: xy lanh chínhLuggage rack /ˈlʌɡɪdʒ rak/: khung nhằm hành lýBrake light / breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light / ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeCarburetor /kɑːbjʊˈrɛtə/: bộ độ hòa khíRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz/: ống nước tiểu nhiệtTail gate /teɪl ɡeɪt/: cốp xeIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: sự tiến công lửaTire iron /tʌɪə ˈʌɪən/: đề xuất nạy vỏ xeWheel nuts /wiːl nʌtz/: đai ốc bánh xeSuspension /səˈspɛnʃ(ə)n/: khối hệ thống treoScreen wash reservoir ˈrɛzəvwɑːBodywork /ˈbɒdɪwəːk/: size xeCylinder head /ˈsɪlɪndə hɛd /: nắp máyCoolant reservoir / ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/: bình chứa chất tải lạnhBrake fluid reservoir /breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/: bình dầu phanh xeTire pressure /tʌɪə ˈprɛʃə/: áp suất lốpFuse box /fjuːz bɒks/: hộp mong chìCam belt /kam bɛlt/: dây kéoTurbocharger /ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/: cỗ tăng áp cồn cơChassis /ˈʃasi/: sắc xiParking brake /pɑːk ɪŋ breɪk/: phanh đỗ xe

Để xem thêm về biện pháp học tự vựng, hãy tham khảo bài viết này nhé.

Như vậy, với bài viết trên đây, Language link Academic đã cung cấp cho chính mình một lượng từ vựng tiếng Anh chăm ngành xe hơi căn bản để áp dụng trong đời sống thông thường. Để biết thêm về các bài viết chia sẻ tiếng Anh khác, hãy truy vấn vào thư viện của Language liên kết Academic để được cập nhật một cách đầy đủ, mau lẹ nhất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tư Vấn Cho Học Sinh Tiểu Học, Tư Vấn Tâm Lý Học Sinh Tiểu Học

Đừng e dè đến với khóa học Tiếng Anh Giao tiếp chuyên nghiệp của Language links Academic để được đội ngũ giáo viên tay nghề cao giúp bạn cải thiện khả năng tiếng Anh sống nhiều lĩnh vực trong đời sống, công việc, tăng thời cơ và khả năng tăng tiến vào công việc.

kimsa88
cf68