ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 9 CHƯƠNG 1

     
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): mang lại 0,8 gam CuO tính năng với 30ml hỗn hợp H2SO4 1M. Khẳng định các chất xuất hiện trong dung dịch thu được sau bội nghịch ứng, hẳn nhiên số mol của chúng (Cu = 64,...


Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học lớp 9 chương 1


Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)Câu 1: Có những chất sau: Na2O, Fe2O3, CaO, SO2, CaO, SO2, CO2, H2O. đều chất rất có thể điều chế bởi phản ứng hóa phù hợp là:A. CaO, Fe2O3, SO2, CO2, H2O B. Fe2O3, CaO, SO2,...

Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)Câu 1: Số hóa học khí tạo ra khi đến dung dịch H2SO4 loãng lần lượt tính năng với: Fe, Na2CO3, NaHCO3, FeO, Na2SO3 là:A.2 B.3C.4 D.5.Câu 2: bao gồm 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ...

Đề bàiI.Trắc nghiệm khả quan (4 điểm)Câu 1: tín đồ ta rất có thể phân biệt 2 dung dịch Ca(OH)2 và NAOH bằng cách dùng:A. Khí CO2 B. Khí COC. Quỳ tím D. Phenolphtalein.Câu 2: Chỉ dùng các chất Na2CO3, NaCL, Ca(OH)2, Na, H2O...

Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)Câu 1: có những chất: Cu, Fe, CuCl2, CuO, Cu(OH)2, Cu(NO3)2.Hãy lựa chọn sơ đồ chuyển hóa đúng:(eqalign{ & A.Cu o Cu(OH)_2 o CuO o CuCl_2 o Cu(NO_3)_2 cr và B.Cu(NO_3)_2 o CuO o Cu(OH)_2...


Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2018 Có Đáp Án


Đề bàiCâu 1: Dãy các chất nào dưới đây tan được vào nước?(eqalign và A.CaCO_3,Al,NaNO_3,CO. cr và B.Na_2SO_4,Fe,NaNO_3,CO. cr và C.CaCl_2,Al,Ba_2CO_3,NO. cr và D.CaCl_2,Na_3PO_4,NaNO_3,CuSO_4. cr )Câu 2: Sơ vật nào tiếp sau đây được cần sử dụng để thể hiện sự chuyển hóa...
Đề bàiCâu 1: tất cả ống nghiệm đựng những dung dịch: CuSO4, FeSO4, K2CO3. Lần lượt đến dung dịch NaOH vào mỗi ống nghiệm. Hỗn hợp NaOH bội phản ứng với:A.CuSO4, FeSO4. B.CuSO4C. FeSO4 D. CuSO4, FeSO4, K2CO3Câu 2: đến 0,2 mol khí SO2...
Đề bàiCâu 1: Phương trình phản nghịch ứng nào tiếp sau đây viết sai?(eqalign{ và A.Fe_2(SO_4)_3 + 6NaOH o 2Fe(OH)_3 + 3Na_2SO_4 cr & B.Cu + 2HCl o CuCl_2 + H_2O cr & C.2Fe + 6H_2SO_4(dac) o Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O ...
Đề bàiCâu 1: Phương trình hóa học nào tiếp sau đây không phù hợp?(eqalign{ & A.2SO_2 + O_2 o 2SO_3(V_2O_5,450^0C) cr & B.Cu + 2HCl o CuCl_2 + H_2 uparrow cr và C.CuO + 2HCl o CuCl_2 + H_2O cr &...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): Giấy quỳ tím thay đổi màu sắc gì lúc nhúng vào hỗn hợp được sinh sản thành từ:a) 0,5 mol H2SO4 với 1 mol NaOH?b) 2 mol HCl và 1 mol KOH?Câu 2 (1 điểm): phản ứng:BaCl2­ +...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): cho các oxit: P2O5, CO2, SO2, CaO, Na2O.Oxit nào tất cả khả năng công dụng với nhau? Viết phương trình hóa học.Câu 2 (1,5 điểm): tổ hợp BaO vào nước nhận được dung dịch có tác dụng phenolphtalein...


Xem thêm: Top 37 Mẫu Giới Thiệu Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Về Gia Đình (5 Mẫu)

Đề bàiCâu 1 (1,5 điểm): Viết phương trình hóa khi H2SO4 đặc, làm cho nóng tác dung cùng với Cu. Có hiện tượng lạ gì để hiểu phản ứng đã xảy ra?Câu 2 (2 điểm): Chỉ cần sử dụng dung dịch H2SO4 loãng hãy nhận...

Giới thiệu | Điều khoản sử dụng | Liên hệ