Doanh thu chưa thực hiện là gì

     

Chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ/-BTC (gọi tắt là chính sách kế toán)hướng dẫn giải pháp hạch toán doanh thu chưa tiến hành trên thông tin tài khoản 3387. Liệu cách hạch toán này trong cơ chế kế toán doanh nghiệp lớn đã thực sự hợp lý và phải chăng và phản ánh đúng bản chất? nội dung bài viết này đang trao đổi một số nội dung tương quan đến việc hạch toán trên tài khoản 3387 trong chính sách kế toán doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Doanh thu chưa thực hiện là gì

Theo trả lời hạch toán tài khoản 3387 trong chính sách kế toán doanh nghiệp lớn thì Tài khoản 3387 – lợi nhuận chưa thực hiện cần sử dụng phản ánh số hiện có và tình trạng tăng, giảm lợi nhuận chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Hạch toán vào tài khoản này số tiền của người tiêu dùng đã trả trước cho một hoặc những kỳ kế toán tài chính về cho thuê tài sản; Khoản lãi nhận trước lúc cho vay vốn ngân hàng hoặc mua các công cố kỉnh nợ; Khoản chênh lệch giữa giá bán sản phẩm trả chậm, trả dần theo khẳng định với giá cả trả tiền ngay; Lãi tỷ giá hối đoái gây ra và đánh giá lại các khoản mục chi phí tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ của hoạt động đầu tư xây dựng cơ phiên bản (giai đoạn trước hoạt động) khi xong xuôi đầu tứ để phân chia dần; Khoản chênh lệch thân giá nhận xét lại lớn hơn giá trị ghi sổ của tài sản mang theo góp vốn liên kết kinh doanh tương ứng cùng với phần tiện ích của mặt góp vốn liên doanh. Không hạch toán vào tài khoản này số tiền dìm trước của người tiêu dùng mà doanh nghiệp lớn chưa hỗ trợ sản phẩm, sản phẩm hoá, dịch vụ.

Trong phạm vi nội dung bài viết này đang bàn về kiểu cách hạch toán: (1) Khoản lãi nhận trước lúc cho vay vốn hoặc mua những công nạm nợ; (2) Lãi bán sản phẩm trả chậm, trả góp; (3) Tiền nhấn trước nhưng lại doanh nghiệp chưa hỗ trợ dịch vụ.

Trước tiên họ cùng định nghĩa lợi nhuận chưa thực hiện. Theo Horngren và các cộng sự (2012) thì lợi nhuận chưa thực hiện phát sinh khi công ty được giao dịch thanh toán tiền trước khi nó thực hiện quá trình để kiếm được doanh thu đó. Doanh thu chưa thực hiện đó là khoản nợ phải trả của chúng ta cho người tiêu dùng do đã nhận tiền của người sử dụng nhưng chưa cung cấp hàng hóa hay thương mại dịch vụ cho khách hàng hàng.

Hạch toán khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua những công nắm nợ

Theo cơ chế kế toán hiện hành, khi cho vay vốn ngân hàng hoặc mua các công ráng nợ có nhận lãi trước kế toán hạch toán:

Nợ TK 121, 128, 228: Theo mệnh giá hoặc toàn bô tiền cảm nhận khi đáo hạn

gồm TK 111, 112: Số chi phí thực trả

bao gồm TK 3387: Số lãi dấn trước

Nợ TK 1212 200.000.000

Có TK 112 195.200.000

Có TK 3387 4.800.000

Ở trên đây để đơn giản bọn họ giả định rằng lãi suất danh nghĩa của kỳ phiếu bằng lãi suất thực, không có khoản ưu tiên hoặc phụ trội vì chênh lệch giữa lãi vay danh nghĩa và lãi suất thực tế khi cài số kỳ phiếu này.

Nợ TK 128 100.000.000

Có TK 111 98.500.000

Có TK 3387 1.500.000

Các cây bút toán trên kế toán đa số ghi thừa nhận khoản đầu tư chi tiêu theo mệnh giá bán hoặc số chi phí sẽ nhận thấy khi đáo hạn (gồm cả cội và lãi), đôi khi ghi thừa nhận một số tiền nợ phải trả về lãi dấn trước. Tuy nhiên nếu vận dụng theo cơ chế giá gốc khi ghi nhận gia sản thì các khoản đầu tư chi tiêu này chỉ được phép ghi dấn theo số tiền thực thanh toán. Khía cạnh khác khoản nợ phải trả về lãi nhận trước này không thật sự tồn tại. Thực tế công ty A không sở hữu và nhận trước chi phí và không tồn tại nghĩa vụ! cho nên vì vậy bút toán hạch toán tiếp sau đây cho lấy ví dụ như 1 đã phản ánh đúng bản chất hơn của các khoản đầu tư nhận lãi trước:

Cách 1: thực hiện tài khoản kiểm soát và điều chỉnh giảm đến khoản đầu tư

Kế toán mở chi tiết tài khoản 1212 theo các tài khoản cung cấp 3 như sau:

TK 12121: Mệnh giá đầu tư và chứng khoán nợ ngắn hạnTK 12122: tách khấu chứng khoán nợ ngắn hạn

Khi download kỳ phiếu, kế toán ghi thừa nhận khoản chi tiêu như sau:

Nợ TK 12121 200.000.000

Có TK 12122 4.800.000

Có TK 112 195.200.000

Định kỳ các tháng kế toán đề đạt lãi dồn tích theo cách thức lãi thực hoặc cách thức đường thẳng. Nếu kế toán áp dụng phương thức đường thẳng, cây bút toán phản ánh lãi dồn tích của tháng 12/2014 ghi tăng khoản đầu tư như sau:

Nợ TK 12122 800.000

Có TK 515 800.000

Nợ TK 112 100.000.000

Có TK 12121 200.000.000

Nếu công ty A sử dụng cách thức lãi thực thì công ty cần tính lãi suất ngầm định của khoản đầu tư (là lãi suất để giá chỉ trị bây giờ của khoản đầu tư chi tiêu sau 6 tháng bằng với số tiền ném ra để cài đặt khoản chi tiêu tại ngày mua), sau đó lập bảng tính để phân bổ tiền lãi này vào các kỳ (Lãi suất thực của khoản chi tiêu này là 0,4057%/tháng).

Cách 2: Không áp dụng tài khoản điều chỉnh giảm đến khoản đầu tư

Khi download kỳ phiếu, kế toán tài chính ghi dìm khoản chi tiêu theo giá chỉ gốc:

Nợ TK 1212 195.200.000

Có TK 112 195.200.000

Định kỳ hàng tháng kế toán phản chiếu lãi dồn tích theo phương thức lãi thực hoặc phương thức đường thẳng. Ví như kế toán áp dụng phương thức đường thẳng, bút toán đề đạt lãi dồn tích của mon 12/2014 ghi tăng khoản đầu tư chi tiêu như sau:

Nợ TK 1212 800.000

Có TK 515 800.000

Nợ TK 112 100.000.000

Có TK 1212 200.000.000

Hạch toán lãi bán hàng trả chậm, trả góp

Chế độ kế toán quy định những công ty ghi dấn lãi bán hàng trả chậm, trả dần vào doanh thu chưa triển khai khi bán sản phẩm theo cây viết toán sau:

Nợ TK 111, 112, 131: tổng cộng tiền phân phối hàng, tất cả cả lãi trả chậm, trả góp

Có TK 511: giá thành trả chi phí ngay

Có TK 33311: Thuế GTGT đầu ra

Có TK 3387: tổng cộng lãi trả chậm, trả góp

Phản ánh giá chỉ vốn:

Nợ TK 632 900.000.000

Có TK 156 900.000.000

Phản ánh doanh thu:

Nợ TK 131 1.242.739.667

Có TK 511 1.000.000.000

Có TK 33311 100.000.000

Có TK 3387 142.739.667

Thu tiền trả góp:

Nợ TK 111, 112 51.780.819

Có TK 131 51.780.819

Phân té lãi mua trả góp vào lệch giá kỳ này theo cách thức đường thẳng:

Nợ TK 3387 5.947.486

Có TK 515 5.947.486

Câu hỏi đưa ra ở trên đây là: Liệu bút toán ghi nhận lệch giá khi bán sản phẩm đã hợp lí chưa? Ở đây cụ thể là công ty B chưa nhận chi phí của khách hàng hàng, công ty B không có nghĩa vụ với quý khách nên ghi nhận số tiền nợ phải trả về lợi nhuận chưa tiến hành là không phù hợp lý! Để đề đạt tổng số nợ nên thu khách hàng hàng bao hàm cả lãi trả dần thì kế toán rất có thể sử dụng các tài khoản chi tiết của thông tin tài khoản phải thu quý khách như sau:

TK 1311 – đề xuất thu của khách hàngTK 1312- phân tách khấu phải thu trả chậm, trả góp

Bút toán bội nghịch ánh lợi nhuận khi bán sản phẩm sẽ như sau:

Nợ TK 1311 1.242.739.667

Có TK 511 1.000.000.000

Có TK 33311 100.000.000

Có TK 1312 142.739.667

Nếu doanh nghiệp B áp dụng cách thức lãi thực để phản ánh tiền lãi trả dần dần thì kế toán lập Bảng tính lãi trả dần dần theo Bảng 1 nghỉ ngơi trang bên.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 2 Trang 82, 83, 84 Bài Ai Ngoan Sẽ Được Thưởng Tiếng Việt Lớp 2

Nợ TK 111, 112 40.780.819

Có TK 1311 40.780.819

Phân ngã lãi mua trả góp vào lợi nhuận kỳ này theo phương pháp lãi thực:

Nợ TK 1312 11.000.000

Có TK 515 11.000.000

BẢNG 1: BẢNG TÍNH LÃI TRẢ GÓP

*

Trường hợp công ty B không sử dụng cách tài khoản cụ thể của tài khoản 131 mà chỉ phản ảnh theo số nợ gốc không có lãi trả chậm, trả dần thì các bút toán như sau:

Nợ TK 1311 1.100.000.000

Có TK 511 1.000.000.000

Có TK 33311 100.000.000

Nợ TK 111, 112 51.780.819

Có TK 1311 40.780.819

Có TK 515 11.000.000

Hạch toán tiền nhận trước về cung ứng dịch vụ, dịch vụ cho thuê tài sản

Chế độ kế toán biện pháp hạch toán vào thông tin tài khoản 3387 số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc những kỳ kế toán tài chính về dịch vụ cho thuê tài sản, tuy thế lại không hạch toán vào tài khoản này số tiền nhấn trước của người mua mà công ty chưa cung ứng sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ.

Sự biệt lập giữa khoản tiền nhấn trước về mang đến thuê gia tài và khoản tiền dấn trước về dịch vụ thương mại chưa cung ứng là gì? Chúng đều là các khoản mà quý khách thanh toán trước cơ mà doanh nghiệp chưa triển khai các công việc có tương quan (cho mướn tài sản, hỗ trợ dịch vụ), và thỏa mãn định nghĩa lợi nhuận chưa thực hiện. Do vậy việc công cụ phân biệt như chế độ kế toán hiện nay hành là chưa phù hợp lý.

Có thể lý do mà bộ Tài bao gồm quy định không hạch toán vào TK 3387 các khoản nhấn tiền trước của người tiêu dùng mà chưa cung cấp sản phẩm, sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ mà hạch toán vào TK 131 để phù hợp với các quy định khi lập Bảng cân đối kế toán: Số dư có 131 được gửi vào Mã số 313, còn số dư tất cả của 3387 được đưa vào Mã số 319, 333 do nhiều nội dung của thông tin tài khoản 3387 không có tính chất như khoản người mua trả chi phí trước! nếu như làm vì thế thì một mặt đang không đồng bộ giữa tiền thừa nhận trước về mang lại thuê tài sản và tiền dấn trước để cung cấp dịch vụ như sống trên. Khía cạnh khác việc này tạo nên cách hạch toán trên những tài khoản không phản chiếu đúng thực chất theo tên của những tài khoản. Phương án nào cho sự việc này rất có thể như sau:

Cách 1: Đổi tên thông tin tài khoản 3387 thành tài khoản doanh thu chờ phân bổ, không phản ánh vào tài khoản này các khoản dấn trước chi phí về dịch vụ cho thuê tài sản, cung ứng dịch vụ.Cách 2: bổ sung các tài khoản cấp 2 của tài khoản 3387 để tách biệt lệch giá chưa tiến hành (nhận trước tiền của khách hàng nhưng chưa thực hiện) và các khoản lệch giá chờ phân chia khác.

Việc quy định những nội dung hạch toán trên những tài khoản hợp lý giúp các doanh nghiệp ghi nhận những nghiệp vụ với trình bày báo cáo tài thiết yếu một cách đúng đắn. Bài viết trên trao đổi một trong những vấn đề liên quan đến câu hỏi hạch toán lợi nhuận chưa thực hiện: những hạn chế của cơ chế hiện hành cùng các khuyến cáo xử lý. Tác giả rất mong muốn nhận được chủ ý trao thay đổi từ chúng ta đọc để xã hội kế toán chúng ta có được bí quyết hạch toán những nghiệp vụ về lợi nhuận chưa thực hiện một cách hợp lý nhất.

Xem thêm: Giải Bài 44 Toán 8 Tập 1 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 44 Trang 20 Sgk Toán 8 Tập 1

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Horngren Charles T., Harrison Jr. Walter T. And Oliver M. Suzanne (2012), Accounting, 9th edn, Pearson Prentice Hall, New Jersey, USA.Kieso Donald E., Weygandt Jerry J. Và Warfield Terry D. (2013), Intermediate Accounting, 15th edn, John Wiley và Sons, Inc., New Jersey, USA.Vụ chính sách Kế toán và truy thuế kiểm toán (2006), Chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp.