GIẤY BÁO CÓ TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Dịch thuật Châu Á xin hỗ trợ đến chúng ta bộ từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành kế toán bên dưới đây, hi vọng sẻ giúp ích cho chính mình trong quy trình học tập và thao tác làm việc liên quan tiền đến chăm ngành này.Bạn vẫn xem: Giấy báo có tiếng anh là gì

Nếu mong muốn dịch thuật một số loại tài liệu này hãy liên hệ ngay với shop chúng tôi để được support và cung ứng dịch vụ với quality cùng ngân sách chi tiêu tốt nhất.
Bạn đang xem: Giấy báo có tiếng anh là gì

*

Từ vựng 1

1. Break-even point: Điểm hòa vốn

2. Business entity concept: bề ngoài doanh nghiệp là một trong thực thể

3. Business purchase: thâu tóm về doanh nghiệp

4. Calls in arrear: Vốn call trả sau

5. Capital: Vốn

6. Authorized capital: Vốn điều lệ

7. Called-up capital: Vốn sẽ gọi

8. Capital expenditure: giá thành đầu tư

9. Invested capital: Vốn đầu tư

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Uncalled capital: Vốn không gọi

12. Working capital: Vốn lưu động (hoạt động)

13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn tiền cổ phần

14. Carriage: giá thành vận chuyển

15. Carriage inwards: giá cả vận chuyển hàng hóa mua

16. Carriage outwards: ngân sách chi tiêu vận chuyển hàng hóa bán

17. Carrying cost: ngân sách chi tiêu bảo tồn hàng lưu giữ kho

18. Cash book: Sổ chi phí mặt

19. Cash discounts: chiết khấu tiền mặt

20. Cash flow statement: Bảng so sánh lưu chuyển tiền mặt

21. Category method: phương thức chủng loại

22. Cheques: Sec (chi phiếú)

23. Clock cards: Thẻ bấm giờ

24. Closing an account: Khóa một tài khoản

25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ

26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán

27. Company accounts: kế toán tài chính công ty

28. Company Act 1985: Luật doanh nghiệp năm 1985

29. Compensating errors: Lỗi từ triệt tiêu

Từ vựng 2

30. Concepts of accounting: các nguyên tắc kế toán

31. Conservatism: nguyên tắc thận trọng

32. Consistency: cách thức nhất quán

33. Control accounts : tài khoản kiểm tra

34. Conventions: Quy ước

35. Conversion costs: giá cả chế biến

36. Cost accumulation: Sự tập hợp chi phí

37. Cost application: Sự phân chia chi phí

38. Cost concept: lý lẽ giá phí lịch sử

39. Cost object: Đối tượng tính giá thành

40. Cost of goods sold: Nguyên giá chỉ hàng bán

41. Credit balance: Số dư có

42. Credit note: Giấy báo có

43. Credit transfer: Lệnh chi

44. Creditor: công ty nợ

45. Cumulative preference shares: cp ưu đãi có tích lũy

46. Current accounts: tài khoản vãng lai

47. Current assets: gia tài lưu động

48. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn

49. Current ratio: thông số lưu hoạt

50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ

51. Debenture interest: Lãi trái phiếu

52. Debit note: Giấy báo Nợ

53. Debtor: nhỏ nợ

54. Depletion: Sự hao cạn

55. Depreciation: Khấu hao

56. Causes of depreciation: những nguyên bởi vì tính khấu hao

57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín

58. Nature of depreciation: bản chất của khấu hao

59. Provision for depreciation: dự trữ khấu hao


*

Từ vựng 3

60. Reducing balance method: phương thức giảm dần

61. Straight-line method: phương thức đường thẳng

62. Direct costs: chi tiêu trực tiếp

63. Directors: Hội đồng quản lí trị

64. Directors’ remuneration: Thù kim member Hội đồng cai quản trị

65. Discounts: tách khấu

66. Discounts allowed: tách khấu phân phối hàng

67. Cash discounts: ưu tiên tiền mặt

68. Provision for discounts: dự trữ chiết khấu

69. Discounts received: phân tách khấu sở hữu hàng

70. Dishonored cheques: Sec bị trường đoản cú chối

71. Disposal of fixed assets: Thanh lý gia tài cố định

72. Dividends: Cổ tức

73. Double entry rules: những nguyên tắc cây bút toán kép

74. Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép

75. Drawing: Rút vốn

76. Equivalent units: Đơn vị tương đương

77. Equivalent unit cost: ngân sách chi tiêu đơn vị tương đương

78. Errors: sai sót

79. Expenses prepaid: giá thành trả trước

80. Factory overhead expenses: đưa ra phí làm chủ phân xưởng

81. FIFO (First In First Out): cách thức nhập trước xuất trước

82. Final accounts: báo cáo quyết toán

83. Finished goods: Thành phẩm

84. First call: Lần call thứ nhất

85. Fixed assets: gia tài cố định

86. Fixed capital: Vốn nỗ lực định

Fixed expenses: Định phí / giá thành cố định

88. General ledger: Sổ cái

89. General reserve: Quỹ dự trữ chung

Từ vựng 4

90. Going concerns concept: Nguyên tắc chuyển động lâu dài

91. Goods stolen: hàng bị đánh cắp

92. Goodwill: Uy tín

93. Gross loss: Lỗ gộp

94. Gross profit: Lãi gộp

95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp

96. Historical cost: Giá tổn phí lịch sử

97. Horizontal accounts: report quyết toán dạng văn bản T

98. Impersonal accounts: thông tin tài khoản phí thanh toán

99. Imprest systems: chế độ tạm ứng

100. Income tax: Thuế thu nhập

101. Increase in provision: Tăng dự phòng

102. Indirect costs: ngân sách gián tiếp

103. Installation cost: giá cả lắp đặt, chạy thử

104. Intangible assets: gia tài vô hình

105. Interpretation of accounts: so với các báo cáo quyết toán

106. Investments: Đầu tư

107. Invoice: Hóa đơn

108. Issue of shares: sản xuất cổ phần

109. Issued nội dung capital:Vốn cp phát hành

110. Job-order cost system: hệ thống hạch toán ngân sách chi tiêu sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm

111. Journal: Nhật ký chung

112. Journal entries: cây viết toán nhật ký

113. Liabilities: Công nợ

114. LIFO (Last In First Out): phương pháp nhập sau xuất trước

115. Limited company: Công ty trọng trách hữu hạn

116. Liquidity: kỹ năng thanh toán bởi tiền khía cạnh (tính lỏng/ tính thanh khoản)

117. Liquidity ratio: Hệ số khả năng thanh toán

118. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

119. Loss: Lỗ

Từ vựng 5

120. Gross loss: Lỗ gộp

121. Net loss: Lỗ ròng

122. Machine hour method: phương pháp giờ máy

123. Manufacturing account: tài khoản sản xuất

124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá bán vốn

125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán

126. Matching expenses against revenue: Khế hợp giá thành với thu nhập

127. Materiality: Tính trọng yếu

128. Materials: Nguyên đồ vật liệu

129. Money mesurement concept: bề ngoài thước đo bằng tiền

130. Net assets: gia tài thuần

131. Net book value: quý giá thuần

132. Net realizable value: cực hiếm thuần triển khai được

133. Nominal accounts: thông tin tài khoản định danh

134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp

135. Notes khổng lồ accounts: chú giải của báo cáo quyết toán

136. Objectivity: Tính khách quan

137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu

138. Opening entries: các bút toán khởi đầu doanh nghiệp

139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ

140. Operating gains: roi trong hoạt động

141. Ordinary shares: cổ phần thường

142. Original entry, errors : Lỗi tạo nên từ nhật ký

143. Output in equivalent units: lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương

144. Overdraft: Nợ thấu chi

145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý phân xưởng

146. Overhead application rate: Hệ số phân chia chi phí quản lý phân xưởng

147. Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần vượt mức

148. Paid-up capital: Vốn sẽ góp

149. Par, issued at: xây đắp theo mệnh giá
Xem thêm: Bài 1 Trang 43 Sgk Giải Tích 12, Giải Toán 12 Trang 43, 44

*

Từ vựng 6

150. Periodic stock: phương thức theo dõi tồn kho định kỳ

151. Perpetual stock: phương thức theo dõi tồn kho liên tục

152. Personal accounts: thông tin tài khoản thanh toán

153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí

154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

155. Physical deteration: Sự hao mòn thứ chất

156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)

157. Posting: Vào sổ tài khoản

158. Predetermined application rate: hệ số phân bổ túi tiền định trước

159. Preference shares: cp ưu đãi

160. Cummulative preference share: cp ưu đãi gồm tích lũy

161. Non-cummulative preference share: cp ưu đãi không tích lũy

162. Preliminary expenses: giá cả khởi lập

163. Prepaid expenses: giá cả trả trước

164. Private company: doanh nghiệp tư nhân

165. Profitability: kỹ năng sinh lời

166. Prime cost: ngân sách chi tiêu cơ bản

167. Principle, error of: Lỗi định khoản

168. Process cost system: khối hệ thống hạch toán CPSX theo tiến trình công nghệ

169. Hàng hóa cost: túi tiền sản phẩm

170. Production cost: chi phí sản xuất

171. Profits: lợi nhuận, lãi

172. Appropriation of profit: bày bán lợi nhuận

173. Gross profit: Lãi gộp

174. Net profit: Lãi ròng

175. Profit and loss account: tài khoản kết quả

Từ vựng 7

Accounting entry: —- cây bút toán

Accrued expenses —- ngân sách phải trả –

Accumulated: —- lũy kế

Advance clearing transaction: —- quyết toán tạm ứng (???)

Advanced payments to suppliers —- Trả trước ngưòi bán –

Advances khổng lồ employees —- tạm bợ ứng –

Assets —- tài sản –

Assets liquidation: —- thanh lý tài sản

Balance sheet —- Bảng cân đối kế toán –

Bookkeeper: —- người lập báo cáo

Capital construction: —- tạo ra cơ bản

Cash —- Tiền phương diện –

Cash at ngân hàng —- chi phí gửi bank –

Cash in hand —- Tiền phương diện tại quỹ –

Cash in transit —- chi phí đang gửi –

Check and take over: —- nghiệm thu

Construction in progress —- giá cả xây dựng cơ phiên bản dở dang –

Cost of goods sold —- giá bán vốn bán sản phẩm –

Current assets —- tài sản lưu động và chi tiêu ngắn hạn –

Current portion of long-term liabilities —- Nợ dài hạn cho hạn trả –

Deferred expenses —- chi phí chờ kết chuyển –

Deferred revenue —- người mua trả tiền trước –

Depreciation of fixed assets —- Hao mòn tài sản cố định và thắt chặt hữu hình –

Depreciation of intangible fixed assets —- Hoa mòn tài sản cố định và thắt chặt vô hình –

Depreciation of leased fixed assets —- Hao mòn tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính –

Từ vựng 8

Equity và funds —- Vốn với quỹ –

Exchange rate differences —- Chênh lệch tỷ giá chỉ –

Expense mandate: —- ủy nghiệm chi

Expenses for financial activities —- giá cả hoạt rượu cồn tài thiết yếu –

Extraordinary expenses —- giá thành bất thường xuyên –

Extraordinary income —- Thu nhập phi lý –

Extraordinary profit —- Lợi nhuận bất thường –

Figures in: millions VND —- Đơn vị tính: triệu đ –

Financial ratios —- Chỉ số tài bao gồm –

Financials —- Tài chủ yếu –

Finished goods —- kết quả tồn kho –

Fixed asset costs —- Nguyên giá bán tài sản cố định hữu hình –

Fixed assets —- Tài sản cố định và thắt chặt –

General and administrative expenses —- bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp –

Goods in transit for sale —- Hàng nhờ cất hộ đi cung cấp –

Gross profit —- lợi nhuận tổng –

Gross revenue —- lợi nhuận tổng –

Income from financial activities —- Thu nhập vận động tài thiết yếu –

Income taxes —- Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp –

Instruments and tools —- Công cụ, lao lý trong kho –

Intangible fixed asset costs —- Nguyên giá chỉ tài sản cố định vô hình –

Intangible fixed assets —- Tài sản thắt chặt và cố định vô hình –

Intra-company payables —- phải trả các đơn vị nội bộ –

Inventory —- hàng tồn kho –

Investment & development fund —- Quỹ đầu tư phát triển –

Itemize: —- mở tè khoản


*

Từ vựng 9

Leased fixed asset costs —- Nguyên giá bán tài sản cố định thuê tài chủ yếu –

Leased fixed assets —- Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính –

Liabilities —- Nợ bắt buộc trả –

Long-term borrowings —- Vay lâu dài –

Long-term financial assets —- những khoản chi tiêu tài bao gồm dài hạn –

Long-term liabilities —- Nợ lâu dài –

Long-term mortgages, collateral, deposits —- các khoản cầm chấp, ký kết cược, ký kết quỹ lâu dài –

Long-term security investments —- Đầu tư kinh doanh chứng khoán dài hạn –

Merchandise inventory —- hàng hoá tồn kho –

Net profit —- roi thuần –

Net revenue —- doanh thu thuần –

Non-business expenditure source —- Nguồn kinh phí sự nghiệp –

Non-business expenditure source, current year —- Nguồn kinh phí sự nghiệp trong năm này –

Non-business expenditure source, last year —- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm ngoái –

Non-business expenditures —- đưa ra sự nghiệp –

Non-current assets —- Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư dài hạn –

Từ vựng 10

Operating profit —- lợi tức đầu tư từ hoạt động SXKD –

Other current assets —- gia tài lưu hễ khác –

Other funds —- Nguồn ghê phí, quỹ không giống –

Other long-term liabilities —- Nợ lâu dài khác –

Other payables —- Nợ không giống –

Other receivables —- các khoản buộc phải thu không giống –

Other short-term investments —- Đầu tư ngắn hạn khác –

Owners’ equity —- nguồn chi phí chủ cài đặt –

Payables khổng lồ employees —- cần trả công nhân viên –

Prepaid expenses —- chi tiêu trả trước –

Profit before taxes —- lợi tức đầu tư trước thuế –

Profit from financial activities —- lợi nhuận từ chuyển động tài chính –

Provision for devaluation of stocks —- Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho –

Purchased goods in transit —- Hàng download đang đi trê tuyến phố –

Raw materials —- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho –

Receivables —- những khoản đề xuất thu –

Receivables from customers —- yêu cầu thu của người tiêu dùng –

Reconciliation: —- đối chiếu

Reserve fund —- Quỹ dự trữ –

Retained earnings —- roi chưa cung cấp –

Revenue deductions —- những khoản bớt trừ –

Từ vựng 11

Sales expenses —- chi phí bán sản phẩm –

Sales rebates —- giảm ngay bán hàng –

Sales returns —- Hàng buôn bán bị trả lại –

Short-term borrowings —- Vay ngắn hạn –

Short-term investments —- những khoản đầu tư chi tiêu tài chính thời gian ngắn –

Short-term liabilities —- Nợ ngắn hạn –

Short-term mortgages, collateral, deposits —- những khoản nạm chấp, ký cược, cam kết quỹ ngắn hạn –

Short-term security investments —- Đầu tư triệu chứng khoán ngắn hạn –

Stockholders’ equity —- mối cung cấp vốn sale –

Surplus of assets awaiting resolution —- tài sản thừa chờ giải pháp xử lý –

Tangible fixed assets —- Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình –

Taxes & other payables lớn the State budget —- Thuế và các khoản cần nộp nhànước –

Total assets —- Tổng cộng gia sản –

Total liabilities và owners’ equity —- Tổng cộng nguồn vốn –

Trade creditors —- yêu cầu trả cho người bán –

Treasury stock —- cổ phiếu quỹ –

Welfare và reward fund —- Quỹ tán thưởng và phúc lợi –

Work in progress —- chi phí sản xuất sale dở dang –
Xem thêm: Dấu Hiệu Sắp Sinh Con Rạ Thường Vào Tuần Thứ Mấy, Dấu Hiệu Sắp Sinh Con Rạ

*

Từ vựng 12

Types of Accounts:——– các loại thông tin tài khoản kế toán

Account Type 1: Short-term assets—–Loại thông tin tài khoản 1: gia tài ngắn hạn

Account Type 2: Long-term assets——Loại thông tin tài khoản 2: gia tài dài hạn

Account Type 3: Liabilities——Loại tài khoản 3: Nợ đề xuất trả

Account Type 4: Equity——-Loại thông tin tài khoản 4: Vốn nhà sở hữu

Account Type 5: Revenue——Loại thông tin tài khoản 5: Doanh thu

Account Type 6: Production costs, business—–Loại thông tin tài khoản 6: giá thành sản xuất, tởm doanh

Account Type 7: Other income——-Loại thông tin tài khoản 7: các khoản thu nhập khác

Account Type 8: Other expenses—–Loại thông tin tài khoản 8: túi tiền khác

Account Type 9: Determining business results—–Loại thông tin tài khoản 9: Xác định công dụng kinh doanh

Account Type 0: Balance sheet accounts——Loại thông tin tài khoản 0: thông tin tài khoản ngoài bảng

129 – Provision for short-term investments——Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

133 – Deductible VAT—-Thuế GTGT được khấu trừ

136 – Inter—–Phải thu nội bộ

139 – Provision for bad debts——-Dự phòng buộc phải thu nặng nề đòi

217 – Real estate investment——–Bất động sản đầu tư

221 – Investment in subsidiaries——-Đầu tứ vào công ty con

243 – Property tax deferred——–Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Từ vựng 13

244 – collateral long-term deposits——–Ký cược ký kết quỹ nhiều năm hạn

343 – Bonds issued——–Trái phiếu phạt hành

344 – Get escrow, long-term deposits——Nhận ký kết cược, ký quỹ nhiều năm hạn

347 – Deferred tax payable——–Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại đề nghị trả

412 – Margin of property revaluation—–Chênh lệch review lại tài sản

413 – exchange rate differences—-Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái

414 – Fund Development——Quỹ đầu tư phát triển

415 – Fund financial reserve——Quỹ dự phòng tài chính

466 – Funds that size of fixed assets—–Nguồn tởm phí đã tạo ra tài sản nỗ lực định

001 – Leasehold assets—–Tài sản thuê ngoài

002 – Materials, goods kept for processing—–Vật tư, sản phẩm & hàng hóa nhận giữ hộ, dấn gia công

003 – Goods deposited deposit, or escrow——Hàng hóa nhận buôn bán hộ, nhận cam kết gửi, ký cược