Lượng mùn cưa chứa 50 xenlulozo

     

Câu hỏi :

Lượng mùn cưa (chứa 50% là xenlulozo) phải là từng nào để cung ứng 1 tấn C2H5OH , biết công suất cả quy trình đạt 70%.


*