QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH LÀ GÌ

     

Thì thừa khứ trả thành (Past Perfect Tense) là trong số những thì quan trọng và xuất hiện thêm nhiều trong các đề thi. Cùng 4Life English Center (olympicmyviet.com.vn) khám phá công thức và phương pháp dùng trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Quá khứ hoàn thành là gì

*
Thì quá khứ hoàn thành
3. Công thức thì vượt khứ ngừng 4. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành 5. Rõ ràng thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ xong tiếp diễn 6. Một số trong những bài tập và câu trả lời về thì thừa khứ xong xuôi

1. Định nghĩa thì thừa khứ dứt (Past Perfect Tense)

Thì vượt khứ xong (QKHT) cần sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong thừa khứ. Hành vi nào xẩy ra trước thì sử dụng thì QKHT. Hành vi xảy ra sau thì cần sử dụng thì thừa khứ đơn.

2. Lốt hiệu phân biệt thì vượt khứ hoàn thành

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ dứt là trong câu có các từ bên dưới đây:

Before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past …Until then, by the time, prior lớn that time, before, after, for, as soon as, by, …

Ví dụ: I had already seen the film but I decided to watch it again last night.

I was writing an email when our computer broke down.

3. Bí quyết thì vượt khứ hoàn thành

*
Công thức thì thừa khứ hoàn thành

3.1. Thể khẳng định

Cấu trúc:

S + had + V3

Trong đó: S (subject): nhà ngữ

Had: trợ đụng từ

V3: động từ phân tự II (Quá khứ phân từ)

Ví dụ:

The storm destroyed the sandcastle that we had built.

The children collected the chestnuts that had fallen from the tree.

3.2. Thể phủ định

Cấu trúc: S + had not + VpII

Lưu ý: hadn’t = had not

Ví dụ:

The waiter brought a drink that I had not ordered.

She hadn’t ridden a horse before that day.

3.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc: Had + S + VpII?

Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.

Xem thêm: U Xơ Tử Cung ( Nhân Xơ Tử Cung Là Gì Có Nguy Hiểm Không ? Có Nguy Hiểm Không

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + had + S + VpII +…?

Trả lời: S + had + VpII +…

Ví dụ:

Had she found a place lớn stay when she went khổng lồ Boston?

Where had she lived before she moved lớn Chicago?

4. Phương pháp dùng thì thừa khứ hoàn thành

*
Cách dùng thì quá khứ trả thành

4.1. Mô tả một hành vi đã xẩy ra và kéo dãn đến 1 thời điểm nhất quyết trong quá khứ

By the time Alex finished his studies, he had been in London for over eight years.We had looked for her ring for two hours & then we found it in the bathroom.

4.2. Miêu tả một hành động xảy ra trước một thời điểm một mực trong quá khứ

He had never played football until last week.She had traveled around the world before 2010.

4.3. Mô tả một vận động đã xảy ra và chấm dứt trước một hành vi khác trong quá khứ

When Hoa arrived at the theater, the film had started.Hoa hadn’t done her homework, so she was in trouble.

4.4. Biểu đạt sự thất vọng về vụ việc nào kia trong thừa khứ

I wish I hadn’t failed my exam last weekShe wishes she hadn’t punished her daughter.I wish I hadn’t spent so much money.

4.5. Thực hiện trong câu điều kiện loại 3 để biểu đạt điều kiện không có thực trong thừa khứ

If I had known my friend was in the hospital, I would have gone lớn see her.She would have come lớn the buổi tiệc ngọt if she had been invited.

5. Tách biệt thì vượt khứ xong và thì vượt khứ kết thúc tiếp diễn

*
Phân biệt thì QKHT với thì QKHTTD

5.1. Về công thức

Quá khứ trả thành

S + had + V-3/ed +….S + hadn’t + V-3/ed +….Had + S + V-3/ed +….?How/ wh-… + had + S + V-3/ed +….?

Quá khứ xong xuôi tiếp diễn

S + had been + V-ing +….S + hadn’t been+ V-ing +….Had + S + been + V-ing +….?How/ wh-… + had + S + been + V-ing +….?

5.2. Về kiểu cách dùng

Quá khứ hoàn thành:

Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.Dùng để mô tả hành động trước 1 thời gian xác minh trong thừa khứ.Được sử dụng trong câu đk loại 3 với câu điều ước diễn đạt ước muốn trái với thừa khứ.Trong câu có những từ: When, by the time, until, before, after.

Quá khứ chấm dứt tiếp diễn:

Diễn đạt một hành vi xảy ra trước một hành vi khác trong thừa khứ (nhấn táo tợn tính tiếp diễn).Diễn đạt một hành động kéo dài liên tiếp đến một hành động khác trong vượt khứ.Trong câu có các từ: since, for, how long…

6. Một trong những bài tập và câu trả lời về thì vượt khứ hoàn thành

6.1. Bài tập 1

He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.They (come) …………….. Back trang chủ after they (finish) ………………… their work.When I came to lớn the stadium, the match (start) ………………………………….Last night, Peter (go) ………………….. To the supermarket before he (go) ………………… home.Before she (listen) ………………….. Lớn music, she (do)……………………. Homework.

6.2. Bài xích tập 2

My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. – Before………………………………………………………………………………….David had gone trang chủ before we arrived. – After ……………………………………………………………………………….3.We had lunch then we took a look around the shops. – Before……………………………………………………………………………………………….After she had explained everything clearly, we started our work. – By the time …………………………………………………………………………….The light had gone out before we got out of the office. – When ……………………………………………………………………………………

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

hadn’t worn.had met.came – had finished.had startedhad gone – wentlistened – had done

Bài tập 2:

Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.After David had gone home, we arrived.Before we took a look around the shops, we had had lunch.By the time we started our work, she had explained everything clearly.When we got out of the office, the flight had gone out.

Xem thêm: Club Space And Behavior In The Early Modern World: Studies, How Many People Are In Space Right Now

Hy vọng những điểm bao gồm trong thì vượt khứ trả thành vị 4Life English Center (olympicmyviet.com.vn) tổng hợp để giúp đỡ bạn nuốm chắc ngữ pháp để vận dụng vào bài tập và trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.