Sao Kê Tiếng Anh Là Gì

     

Tiếp tục với bộ từ vựng tiếng kỹ năng chính bank phần 1 , olympicmyviet.com.vn xin share phần 2 cùng với 38 từ thường gặp nhất khi chúng ta sử dụng và thanh toán với những ngân hàng.Bạn sẽ xem: Sao kê giờ anh là gì

các bạn cùng theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ bỏ tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu lại thông

4. Clear /kliə/ (v): giao dịch thanh toán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): chấp nhận thanh toán

6. Refer khổng lồ drawer (n): (R.D) “Tra soát tín đồ ký phát”

7. Non-card instrument : phương tiện giao dịch không cần sử dụng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: tiền gửi

15. Give credit : cung cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không phát âm được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): ký phát, viết (Séc)

Place of cash: nơi cần sử dụng tiền mặt

21.


Bạn đang xem: Sao kê tiếng anh là gì


Xem thêm: Đặc Trưng Của Phong Cách Ngôn Ngữ Báo Chí, Phong Cách Ngôn Ngữ Báo Chí Là Gì

Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút tiền mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: ra lệnh bỏ ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền vật liệu bằng nhựa (các một số loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: một số loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash card /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút tiền mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Ngân hàng card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): công ty thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): vật dụng rút chi phí tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên thu, bỏ ra tiền (ở Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút chi phí mặt

Ngoài ra, các chúng ta có thể truy cập vào trang web của olympicmyviet.com.vn tại đây để cải thiện và bổ sung kiến thức giờ Anh của chính bản thân mình nhé! Chúc chúng ta thành công
Xem thêm: Em Giận Anh Tiếng Anh Là Gì, Những Câu Xin Lỗi Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

*

“Tiếng Anh bồi” có phù hợp với môi trường công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường công sở còn tồn tại hơi nhiều. Mặc dù bị...