SỐ ĐIPEPTIT TỐI ĐA CÓ THỂ TẠO RA TỪ MỘT HỖN HỢP GỒM ALANIN VÀ GLYXIN LÀ

     

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất thu xếp theo đồ vật tự lực bazơ giảm dần là


Cho 10 gam amin 1-1 chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân kết cấu của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin 1-1 chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) cùng 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X tất cả 2 amin no, đối kháng chức, sau đó nhau trong hàng đồng đẳng phản ứng hết với dd HCl (dư), nhận được 3,925 gam hh muối. Bí quyết của 2 amin trong hh X là


Hỗn đúng theo khí X gồm O2 cùng O3 bao gồm tỉ khối đối với H2 là 22.Hỗn vừa lòng khí Y bao gồm metylamin cùng etylamin có tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y đề xuất vừa đủ V2 lít X (biết thành phầm cháy có CO2, H2O và N2, các chất khí đo làm việc cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ trọng V1 : V2 là


Có 3 chất hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để phân biệt dd của các hợp chất trên, chỉ việc dùng một dung dịch thử như thế nào sau đây?


Cho cha dung dịch gồm cùng nồng độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Hàng xếp theo sản phẩm công nghệ tự pH tăng cao là:


Trong các dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là


Chất hữu cơ X mạch hở gồm dạng H2N-R-COOR" (R, R" là những gốc hiđrocacbon) phần trăm trọng lượng nitơ vào X là 15,73%. Mang đến m gam X bội phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH, cục bộ lượng ancol ra đời cho chức năng hết cùng với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn bộ Y tính năng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, nhận được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là


α-aminoaxit X chứa một nhóm –NH2. đến 10,3 gam X công dụng với axit HCl (dư), nhận được 13,95 gam muối bột khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X công dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X công dụng vừa đầy đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, chiếm được 3,67 gam muối. Phương pháp của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch X. Mang đến NaOH dư vào dung dịch X. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số mol NaOH đang phản ứng là


Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tính năng với dung dịch NaOH, thu được hóa học hữu cơ đối chọi chức Y và các chất vô cơ. Trọng lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho hỗn hợp X có hai chất hữu cơ tất cả cùng cách làm phân tử C2H7NO2 tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH cùng đun nóng, thu được dung dịch Y với 4,48 lít hh Z (ở đktc) tất cả hai khí (đều làm cho xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối tương đối của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được cân nặng muối khan là


Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X gồm công thức phân tử C3H7O2N phản nghịch ứng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là


Đun nóng hóa học H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khoản thời gian các bội phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là:


Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được lếu láo hợp tất cả 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala với 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X chiếm được đipeptit Val-Phe cùng tripeptit Gly-Ala-Val tuy vậy không nhận được đipeptit Gly-Gly. Hóa học X tất cả công thức là


Thủy phân trọn vẹn 60 gam hỗn hợp hai đipeptit thu được 63,6 gam hỗn hợp X gồm những amino axit (các amino axit chỉ có một tổ amino và một tổ cacboxyl vào phân tử). Nếu mang lại 1/10 các thành phần hỗn hợp X tính năng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cảnh giác dung dịch, thì lượng muối khan thu được là


Tripeptit X và tetrapeptit Y đa số mạch hở. Lúc thủy phân trọn vẹn hỗn hợp có X với Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, chiếm được N2 cùng 36,3 gam láo hợp có CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X vào oxi dư, cho sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, chiếm được m gam kết tủa. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, chất Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối bột amoni của đipeptit. Cho hỗn hợp E gồm X với Y tính năng hết với dung dịch NaOH thu được lếu láo hợp tất cả hai amin no (đều tất cả hai nguyên tử cacbon trong phân tử, chưa hẳn đồng phân của nhau) cùng dung dịch B chỉ chứa hai muối hạt (A với D). Cho những phát biểu sau:

(1) hóa học X và Y đều chức năng với hỗn hợp NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 2.

Bạn đang xem: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

(2) Thủy phân X nhận được etylamin.

(3) hỗn hợp B có công dụng tham gia phản bội ứng tráng bạc.

(4) các A cùng D bao gồm cùng số nguyên tử cacbon.

Số đánh giá và nhận định đúng


Cho các phát biểu

(1) trong tơ tằm có những gốc α-amino axit.

(2) hỗn hợp lysin làm quì tím hóa xanh.

(3) hiện tượng lạ riêu cua nổi lên khi nấu nướng canh cua là do sự đông tụ protein.

(4) trong phân tử peptit (mạch hở) bao gồm chứa team NH2 và COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 cùng tơ lapsan đều sở hữu cùng yếu tố nguyên tố.

Số phát biểu đúng


Cho sơ trang bị phản ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết quả thí nghiệm những dung dich X, Y, Z, T cùng với thuốc demo được ghi sinh sống bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là


Cho dãy những chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của những chất được miêu tả như sau:

*

Chất X là


Hỗn hợp X tất cả 2 chất bao gồm công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Mang đến 3,40 gam X phản bội ứng trọn vẹn với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm những chất vô cơ với 0,04 mol tất cả hổn hợp 2 hóa học hữu cơ solo chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, chiếm được m gam muối khan. Cực hiếm của m là


Cho các nhận định sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

Xem thêm: Bài Vè An Toàn Giao Thông - Những Bài Thơ Ca Hò Vè Về An Toàn Giao Thông

(b) mang lại lòng white trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy lộ diện màu tím.

(c) Để rửa sạch mát ống nghiệm gồm dính anilin, rất có thể dùng dung dịch NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là một trong đipeptit.

(e) Ở đk thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan vào nước.

Số nhấn định đúng là


Cho các chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số chất trong hàng khi tính năng với hỗn hợp NaOH (dư, đun nóng) nhận được dung dịch cất hai muối hạt là


Cho các nhận định sau:

(a) Ở điều kiện thường, trimetylamin là chất lỏng, tan tốt trong nước.

(b) Ở trạng thái kết tinh, những amino axit tồn tại bên dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm những peptit có từ 2 đến 10 gốc α - aminoaxit cùng là cơ sở khiến cho protein.

(d) dung dịch anilin vào nước làm xanh quỳ tím.

Xem thêm: Tính Số Oxi Hóa Của N Trong Nh4No3, Tìm Số Oxh Của N Trong Nh4No3

Số nhấn định đúng là


tuyên bố nào sau đây không đúng?


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.