Tài khoản ngân hàng tiếng anh là gì

     

Học giờ Anh theo chủ đề là một trong những cách học tiếng Anh khá tác dụng và được thực hiện bởi tương đối nhiều người. Nội dung bài viết dưới phía trên của Wow English vẫn giúp chúng ta tổng phù hợp từ vựng cùng những cấu tạo liên quan liêu đến giờ Anh chăm ngành ngân hàng. Hãy cùng đón xem nhé!


*

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng

Tiếng Anh chăm ngành bank Từ vựng về các loại ngân hàng

Từ vựngPhát âmDịch nghĩaCommercial Bank/kəˈmɜː.ʃəl bæŋk/Ngân mặt hàng thương mạiInvestment Bank/ɪnˈvest.mənt bæŋk/Ngân bậc nhất tưRetailed bank/ˈriː.teɪld bæŋk/Ngân hàng cung cấp lẻCentral Bank/ˈsen.trəl bæŋk/Ngân mặt hàng trung tâmInternet Bank/ˈɪn.tə.net bæŋk/Ngân hàng trực tuyếnRegional Bank/ˈriː.dʒən.əl bæŋk/Ngân sản phẩm khu vựcSupermarket Bank/ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt bæŋk/Ngân hàng cực kỳ thịMultinational Bank/ˌmʌl.tiˈnæʃ.ən.əl bæŋk/Ngân hàng đa quốc gia

Tiếng Anh chăm ngành bank Từ vựng về những loại tài khoản

Từ vựngPhát âmDịch nghĩa
Bank account/bæŋk əˈkaʊnt/Tài khoản ngân hàng
Personal account/ˈpɜː.sən.əl əˈkaʊnt/Tài khoản cá nhân
Current accountChecking account/ˈkʌr.əntəˈkaʊnt//tʃekɪŋ əˈkaʊnt/Tài khoản vãng lai
Deposit account/dɪˈpɒz.ɪt əˈkaʊnt/Tài khoản chi phí gửi
Saving account/ˈseɪ.vɪŋ əˈkaʊnt/Tài khoản huyết kiệm
Fixed account/fɪkst əˈkaʊnt/Tài khoản tất cả kỳ hạn
Business account/ˈbɪz.nɪs əˈkaʊnt/Tài khoản doanh nghiệp
Joint account/dʒɔɪnt əˈkaʊnt/Tài khoản chung

Tiếng Anh chăm ngành ngân hàngTừ vựng về những loại thẻ

Từ vựngPhát âmDịch nghĩa
Credit card/ˈkred.ɪt kɑːd/Thẻ tín dụng
Debit card/ˈdeb.ɪt kɑːd/Thẻ tín dụng
Charge card/tʃɑːdʒ kɑːd/Thẻ thanh toán
Prepaid card/ˌpriːˈpeɪd kɑːd/Thẻ trả trước
Check guarantee card/tʃek ˌɡær.ənˈtiː kɑːd/Thẻ đảm bảo
VisaMaster card/ˈviː.zə//ˈmɑː.stərkɑːd/Thẻ visa / mastercard

Tiếng Anh chuyên ngành bank Từ vựng khác

Từ vựngPhát âmDịch nghĩa
Accommodation bill/əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən bɪl/Hối phiếu khống
Accommodation finance/əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən ˈfaɪ.næns/Tài trợ khống
Additional service/əˈdɪʃ.ən.əl ˈsɜː.vɪs/Dịch vụ té sung
Account holder/əˈkaʊnt ˈhəʊl.dər/Chủ tài khoản
Accumulated reserve/əˈkjuː.mjə.leɪt rɪˈzɜːv/Nguồn chi phí được tích lũy
Adverse change/ˈæd.vɜːs tʃeɪndʒ/Thay đổi bất lợi
Analyse/ˈæn.əl.aɪz/Phân tích
Annual interest rate/ˈæn.ju.əl ˈɪn.trəst reɪt/Lãi suất thường niên
Asset/ˈæs.et/Tài sản
Asset finance/ˈæs.et ˈfaɪ.næns/Tài trợ mang đến vay tài sản đảm bảo
Auditor/ˈɔː.dɪt.ər/Kiểm toán viên
Authorise/ˈɔː.θər.aɪz/Cấp phép
Bad debt/bæd det/Nợ xấu
Bank loan/bæŋk ləʊn/Khoản vay mượn ngân hàng
Bankers draft/ˈbæŋ.kər"sdrɑːft/Hối phiếu ngân hàng
Banking market/ˈbæŋ.kɪŋ ˈmɑː.kɪt/Thị trường ngân hàng
Banking code/ˈbæŋ.kɪŋkəʊd/Mã ngân hàng
Bankrupt/ˈbæŋ.krʌpt/Phá sản
Bailout Package/ˈbeɪl.aʊt ˈpæk.ɪdʒ/Gói cứu vãn trợ
Balance sheet/ˈbæl.əns ʃiːt/Bảng cân đối
Base rate/beɪs reɪt/Lãi suất cơ bản
Be in dept/bɪ ɪn det/Nợ
Bearer cheque/ˈbeə.rər tʃek/Séc vô danh
Book keeping/bʊk ˈkiː.pɪŋ/Kế toán
Bill/bɪl/Hóa đơn
Budget/ˈbʌdʒ.ɪt/Dự toán ngân sách
Cash/kæʃ/Tiền mặt
Card/kɑːd/Thẻ
Cheque/tʃek/Séc
Cheque book/tʃek bʊk/Sổ séc
Cheque clearing/tʃekˈklɪə.rɪŋ/Sự thanh toán giao dịch séc
Counterfoil/ˈkaʊn.tə.fɔɪl/Cuống séc
Compensation/ˌkɒm.penˈseɪ.ʃən/Sự thường bù
Consumer banking/kənˈsjuː.mər ˈbæŋ.kɪŋ/Dịch vụ cho quý khách tiêu dùng
Counter/ˈkaʊn.tər/Quầy thu ngân
Code word/ˈkəʊd ˌwɜːd/Ký hiệu mật
Confidential/ˌkɒn.fɪˈden.ʃəl/Bí mật
Contract/ˈkɒn.trækt/Hợp đồng
Correspondent/ˌkɒr.ɪˈspɒn.dənt/Ngân hàng gồm quan hệ đại lý
Credit limit/ˈkred.ɪt ˈlɪm.ɪt/Hạn mức tín dụng
Cash flow/kæʃ fləʊ/Dòng tiền
Cash book/kæʃ bʊk/Sổ quỹ
Credit arrangement/ˈkred.ɪt əˈreɪndʒ.mənt/Dàn xếp mang đến nợ
Credit control/ˈkred.ɪt kənˈtrəʊl/Kiểm kiểm tra tín dụng
Credit management/ˈkred.ɪt ˈmæn.ɪdʒ.mənt/Quản lý tín dụng
Credit check/ˈkred.ɪt tʃek/Kiểm kiểm tra tín dụng
Credit crunch/ˈkred.ɪt krʌntʃ/Thắt chặt tín dụng
Credit history/ˈkred.ɪt ˈhɪs.tər.i/Lịch sử tín dụng
Credit period/ˈkred.ɪt ˈpɪə.ri.əd/Kỳ hạn tín dụng
Credit rating/ˈkred.ɪt ˈreɪ.tɪŋ/Đánh giá chỉ tín dụng
Credit status/ˈkred.ɪt ˈsteɪ.təs/Mức độ tín nhiệm
Credit worthiness/ˈkred.ɪt ˈwɜː.ði.nəs/Thực trạng tín dụng
Cross cheque/krɒs tʃek/Séc giao dịch bằng chuyển khoản
Current cost/ˈkʌr.əntkɒst/Chi tầm giá hiện thời
Debt/det/Khoản nợ
Debtor/ˈdet.ər/Con nợ
Decode/diːˈkəʊd/Giải mã
Default/dɪˈfɒlt/Trả nợ không đúng hạn
Discount market/ˈdɪs.kaʊnt ˈmɑː.kɪt/Thị trường chiết khấu
Draft/drɑːft/Hối phiếu
Draw/drɔː/Ký phát
Drawee/drɔːˈiː/Ngân mặt hàng của người ký phát
Direct debit/daɪˈrektˈdeb.ɪt/Ghi nợ trực tiếp
Deposit/dɪˈpɒz.ɪt/Gửi tiền
Depositor/dɪˈpɒz.ɪ.tər/Người gởi tiền
Depreciation/dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/Khấu hao
Entry/ˈen.tri/Bút toán
Equity/ˈek.wɪ.ti/Cổ tức
Exchange/ɪksˈtʃeɪndʒ/Traođổi
Exchange profit/ɪksˈtʃeɪndʒ ˈprɒf.ɪt/Lợi nhuận từ ngoại hối
Exchange risk/ɪksˈtʃeɪndʒ rɪsk/Rủi ro trong đưa đổi
Export finance/ɪkˈspɔːt ˈfaɪ.næns/Tài trợ xuất khẩu
Export insurance/ɪkˈspɔːt ɪnˈʃɔː.rəns/Bảo hiểm xuất khẩu
Equity research report/ˈek.wɪ.ti rɪˈsɜːtʃ rɪˈpɔːt/Phân tích tài bao gồm doanh nghiệp
Estimated profit/ˈes.tɪ.meɪ.tɪd ˈprɒf.ɪt/Lợi nhuận ước tính
Foreign currency/ˈfɒr.ən ˈkʌr.ən.si/Ngoại tệ
Finance risk/ˈfaɪ.nænsrɪsk/Rủi ro tài chính
Financial policy/ˈfaɪ.næns ˈpɒl.ə.si/Chính sách tài chính
Gearing/ˈɡɪə.rɪŋ/Vốn vay
Generate/ˈdʒen.ə.reɪt/Phát sinh
Good risk/ɡʊd rɪsk/Rủi ro thấp
Home market/həʊm ˈmɑː.kɪt/Thị ngôi trường nội địa
Interest/ˈɪn.trəst/Lãi
Interest rate/ˈɪn.trəst reɪt/Tỷ lệ lãi suất
Investor/ɪnˈves.tər/Nhà đầu tư
In word/ɪnwɜːd/Bằng chữ
In figure/ɪnˈfɪɡ.ər/Bằng số
Inflation/ɪnˈfleɪ.ʃən/Lạm phát
Lease/li:s/Cho thuê
Letter of hypothecation/ˈlet.ər əv haɪˌpɒθəˈkeɪʃən/Thư thế cố
Liability/ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/Khoản nợ
Leads/liːdz/Trả chi phí trước tránh khủng hoảng rủi ro về tỷ kinh phí tệ
Lags/læɡz/Trả chi phí sau tìm lợi do tỷ giá đưa đổi
Loan application form/ləʊnˌæp.lɪˈkeɪ.ʃənfɔːm/Giấy yêu mong vay vốn
Loan schedule/ləʊnˈʃedʒ.uːl/Kế hoạch giao dịch khoản vay
Mortgage/ˈmɔː.ɡɪdʒ/Tài sản nạm cố
Open cheque/ˈəʊ.pən tʃek/Séc mở
Offset/ˌɒfˈset/Sự bù đắp thiệt hại
Personal loan/ˈpɜː.sən.əl ləʊn/Khoản vay cá nhân
Portfolio management/ˌpɔːtˈfəʊ.li.əʊˈmæn.ɪdʒ.mənt/Quản lý chi tiêu danh mục
Potential investor/pəˈten.ʃəl ɪnˈves.tər/Nhà chi tiêu tiềm năng
Proof of identify/pruːf əv aɪˈden.tɪ.faɪ/Bằng chứng nhận diện
Repayment/rɪˈpeɪ.mənt/Khoản chi phí trả lại
Risk/rɪsk/Rủi ro
Staff movements/stɑːf ˈmuːv.mənt/Sự luân chuyển nhân sự
Stake/steɪk/Tiền đầu tư chi tiêu / cổ phần
Sight draft/saɪt drɑːft/Hối phiếu trả ngay
Sort code/sɔːt kəʊd/Mã trụ sở ngân hàng
Surplus/ˈsɜː.pləs/Thặng dư
Toxic asset/ˈtɒk.sɪk ˈæs.et/Tài sản có tính thanh toán thấp
Treasuries/ˈtreʒəriz/Kho bạc
Voucher/ˈvaʊ.tʃər/Biên lai, hội chứng từ

Các cụm động từ sử dụng trong ngân hàng

Check account: kiểm tra tài khoảnOpen an account: Mở tài khoảnSet up an account: thành lập một tài khoảnMake a deposit: gởi tiềnMake a withdraw: Rút tiềnCheck balance: kiểm soát số dưReceive a statement: nhận bảng sao kêTake out a loan: vay nợ ngân hàngDeposit a cheque: gửi tiền từ sécCash a cheque: Rút tiền từ sécWrite a cheque: Viết sécCancel a cheque: bỏ sécApply for a credit card: Đăng cam kết thẻ tín dụngPay bills: thanh toán hóa đơnTransfer money: chuyển khoảnChange money: Đổi tiền Make an appointment: Đặt định kỳ hẹn

Từ vựng khi thực hiện máy rút chi phí ATM

Insert your card: Đưa thẻ vàoEnter your PIN: Nhập mã PINIncorrect PIN: Mã pin sạc saiEnter: NhậpCorrect: ĐúngCancel: HủyWithdraw cash: Rút tiềnOther amount: Số tiền khácPlease wait: vui vẻ đợiYour cash is being counted: Đang đếm tiền vàng bạnInsufficient funds: không đủ tiềnBalance: Số dưOn screen: bên trên màn hìnhPrinted: Đã inAnother service: dịch vụ thương mại khácWould you like a receipt: Bạn cũng muốn lấy giấy biên thừa nhận khồn?Remove card: Rút thẻQuit: ThoátCheck balance: kiểm soát số dưTransfer money: gửi tiền