THUẬT TOÁN KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ TRONG PASCAL

     

Dưới đấy là viết lịch trình kiểm tra số nguyên tố trong pascal mới nhất được cập nhập vị olympicmyviet.com.vn hãy tham khảo chương trình khám nghiệm số nhân tố ngay bên dưới nha.

Bạn đang xem: Thuật toán kiểm tra số nguyên tố trong pascal

Bạn vẫn xem: các thuật toán về số thuật toán đánh giá số nguyên tố

Video kiểm tra n có phải số nguyên tố không

Viết chương trình khám nghiệm số nguyên tố

Bài toán bình chọn số yếu tố như sau: Viết công tác Pascal kiểm tra một số trong những n (n Dữ liệu vào file: nguyento.inp Dữ liệu ra file: nguyento.out Chứa số n Yes (No)

Thuật toán soát sổ số nguyên tố

tài liệu trong Pascal thì lưu trong file “nguyento.inp” còn vào Scratch thì lưu lại trong mảng “Dãy số”.

Kiểm tra số N có phải là số nguyên tố tốt không.

Ví dụ: N = 19 kết quả là: 19 la so nguyen to

N = 33 công dụng là: 33 khong phai la so nguyen to

Yêu cầu: Input: N, là số tự nhiên và thoải mái bất kỳ.

Output: trả lời “N la so nguyen to”

hoặc “N khong phai la so nguyen to” phụ thuộc vào N.

Xem thêm: This Too Shall Pass Nghĩa Là Gì, List 10 Hình Xăm Chữ Tiếng Anh Ý Nghĩa


*

Hướng dẫn:

Bài toán được triển khai qua 3 bước cụ thể như sau:

– thông tin nhập liệu, với nhập dữ liệu vào đến N – thực hiện kiểm tra N có phải là số nguyên tố hay không: – Xuất câu vấn đáp “N la so nguyen to” hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy thuộc vào giá trị của biến

Chương trình:

Program SNT;Uses crt;Var n , i :Integer; // Khai bao bien su dungBEGIN Write(‘Nhap vao mot so:’); // Thong bao nhap lieu Readln(n); // Nhap gtri N, (voi &N la lay d/c bien N) i := round( sqrt(n) ); If( n thủ thuật i 0) then // Xuat cau tra loi cuoi cung Writeln(‘ N la so nguyen to’) Else Writeln(‘ N khong la so nguyen to’); Readln;END.

Chương trình kiểm soát số thành phần trong Pascal

program kiem_tra_nguyen_to;var m:longint;f:text;------ chuong trinh bé kiem tra so nguyen to ----function ngto(n:longint):boolean;var i:longint;begin if n thực chất khi thạo một ngữ điệu lập trình rồi thì bạn chỉ việc nắm vững vàng thuật toán là hoàn toàn có thể code trên các ngôn ngữ khác.

Một số bài xích tập kiểm tra số yếu tắc pascal

Bài 1: Nhập vào một số nguyên ko âm, đánh giá xem nó liệu có phải là số nguyên tố xuất xắc không?

Program SO_NGUYEN_TO; Uses crt; Var i,n: integer; Begin Clrscr; Writeln(‘KIEM TRA SO NGUYEN TO:’); Writeln(‘—————————‘); Write (‘Nhap so can kiem tra n = ‘); readln(n); If (n=0) or (n=1) then Writeln(n,’ Khong phai la so nguyen to’) Else Begin i:=1; Repeat i:= i+1; Until (n gian lận i= 0) or (i*i>n); If i*i>n then Writeln (n,’ la so nguyen to’) Else Writeln (n,’ khong phai la so nguyen to’); End; Readln; End.

Bài 2: In ra các số nguyên tố nhỏ dại hơn hoặc bởi N (N là số nguyên ko âm được nhập tự bàn phím).

Program CAC_SO_NGUYEN_TO; Uses crt; Var n,i,t: integer; Begin Clrscr; Writeln(‘IN RA CAC SO NGUYEN SO Writeln(‘————————–‘); Write(‘Nhap n = ‘);readln(n); If n Writeln(‘Khong co so nguyen to nao Else Begin Writeln(‘Cac so nguyen lớn For i := 2 to lớn n vày Begin t:= 1; Repeat t:= t+1; Until ( i hack t = 0) or ( t*t>i ) ; If( t*t>i) then Write(i:4); End; Readln; End.

Xem thêm: 5 Nguyên Nhân Khiến Tay Bị Sưng Mu Bàn Tay Là Bệnh Gì ? Dấu Hiệu Nào Được Xem Là Nghiêm Trọng

Rõ ràng là nhì thuật toán trên hơi khác biệt mình thì thích cách viết gài như trong Pascal, bạn hãy dùng kỹ năng này nhằm viết lại công tác trong Scratch xem nắm nào nha.