Thực tập sinh trong tiếng anh là gì

     

Thực tập sinh giờ đồng hồ anh là gì? quá trình thực tập tuyệt vị trí, đợt, tuyển chọn dụng thực tập sinh giờ đồng hồ anh là gì sẽ được olympicmyviet.com.vn giải đáp cho chính mình trong bài viết. 


*

Bạn đã xem: Thực tập sinh là gì trong giờ anh

Thực tâp sinh là gì? quá trình thực tập là gì?

Thực tập sinh giờ đồng hồ anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinh tốt của tôi.)

VD: Don’t ever speak khổng lồ an intern lượt thích that again. (Đừng thủ thỉ với thực tập sinh như thế. )

VD: An intern could have written that report. (Một thực tập sinh cũng có thể viết ra bạn dạng báo cáo đó.)

VD : The các buổi tiệc nhỏ at swimming pool was a welcoming buổi tiệc ngọt for new interns ( Buổi tiệc tại hồ bơi là buổi tiệc chào đón các thực tập sinh mới.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission call, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong khi mong chờ sự lôi kéo đi truyền giáo của mình, tôi làm việc với bốn cách là một thực tập sinh trên Hà Nội.)

Từ vựng liên quan vị trí tuyển chọn dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi phỏng vấn/ cuộc phỏng vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hẹn, cuộc gặp gỡ mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, tín đồ giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter người tuyển dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player đồng đội, member trong đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionmô tả công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for làm vấn đề cho ai, công ty nào/wəːk/
Apply lớn s.o for s.t ứng tuyển vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong biện pháp làm việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp
Career objective phương châm nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated tốt nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe mô tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, lạc quan vào
Peformentce kết quả
Eventually cuối cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người bao gồm ích/ˈasɛt/
Good fit người phù hợp
Undertake tiếp nhận, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời làm việc

Hy vọng với bài viết bạn rất có thể biết thực tập là gì trong giờ đồng hồ anh?, vị trí tiếng anh là gì? và để giúp bạn gồm thêm một vài từ bỏ vựng về bộ phận tuyển dụng để giao hàng cho quá trình học tập là thao tác của mình!