Tiếng Anh 7 Tập 1 Unit 3

     

Phần Getting Started để giúp đỡ bạn học bao gồm cái chú ý tổng quản ngại về chủ đề của unit 3, chính là dịch vụ xã hội (Community Service). Bài viết là lưu ý gaiir bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Listen & read (Nghe với đọc)

Reporter: Today on Global Citizen we interview Mai and Phuc from Hai tía Trung School. Hi Mai, could you tell us about community service?Mai: It"s the work you bởi for the benefits of the community.Reporter: Have you ever done volunteer work?Mai: Yes. I"m a member of Be a Buddy - a programme that helps street children. Last year we provided evening classes for fifty children.Reporter: Wonderful! What else have you done?Mai: We"ve asked people to lớn donate books và clothes lớn the children.Reporter: Wow, that certainly makes a difference … J và you Phuc, you"re from Go Green?Phuc: Yes, it"s a non-profit organisation that protects the environment. We"ve encouraged people to recycle glass, cansj and paper. We"ve cleaned streets & lakes…Reporter: Did you start a community garden project last month?Phuc: Oh yes, so far we"ve planted…

Dịch: 

Phóng viên: Hôm nay trong lịch trình Công dân Toàn cầu, bọn họ sẽ chất vấn Mai với Phúc tới từ trường nhị Bà Trưng. Kính chào Mai, chúng ta có thể cho bầy mình biết thêm về dịch vụ cộng đồng không?Mai: Nó là quá trình mà các bạn làm bởi những lợi ích của cùng đồng.Phóng viên: Bạn đã có lần làm quá trình tình nguyện chưa?Mai: Có. Tôi là một trong những thành viên của “Be a buddy” - một chương trình trợ giúp trẻ em con đường phố. Năm trước shop chúng tôi đã mở mọi lớp học ban đêm cho 50 trẻ em em.Phóng viên: tuyệt thật! các bạn có làm gì khác nữa không?Mai: cửa hàng chúng tôi đã kêu gọi mọi người quyên góp sách và quần áo cho trẻ em em.Phóng viên: Ồ, điều đó chắc chắn là tạo ra sự khác biệt... Với Phúc, bạn tới từ tổ chức Go Green cần không?Phúc: Đúng, đó là 1 tổ chức phi lợi tức đầu tư để bảo vệ môi trường. Cửa hàng chúng tôi khuyên khích mọi người tái chế thủy tinh, lon, với giấy. Cửa hàng chúng tôi đã dọn con đường phố và hồ...Phóng viên: các bạn đã ban đầu một dự án khu vườn cộng đồng vào mon trước yêu cầu không?Phúc: Vâng, cho tới bây giờ chúng tôi đã trồng được...

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 tập 1 unit 3

a. Read the conversation again và tick true (T) or false (F) (Đọc lại đoạn hội thoại và lựa chọn đúng hoặc sai)

Mai và Phuc work for the benefits of the community. ( Mai và Phúc thao tác làm việc cho những công dụng cộng đồng.) TBe a Buddy has collected books & clothes for street children. (Be a Buddy sẽ thu gom sách và xống áo cho trẻ em đường phố.) TBe a Buddy has provided eduacation for street children. (Be a Buddy đã phụ đạo cho trẻ đường phố.) TGo Green is ana environmental business. (Go Green là một trong doanh nghiệp về môi trường.) FGo Green has encouraged people khổng lồ recycle rubbish. (Go Green khích lệ mọi người tái chế rác.) T

b. Read the conversation again. Answer the questions (Đọc lại đoạn hội thoại. Trả lời câu hỏi.)

What vày you think the phrase "make a difference" means?( Bạn nghĩ các từ “make a difference” có nghĩa là gì?)Can you guess what Go Green does in their community garden project? (Bạn hoàn toàn có thể đoán Go Green làm gì trong dự án khu vườn cùng đồng?)How bởi you think the community garden project "makes a difference"?(Bạn nghĩ dự án công trình khu vườn cộng đồng tạo ra sự biệt lập như thế nào?)

Trả lời: 

‘Make a difference’ means doing something good, especially to lớn improve a situation. They plant the trees.They plant the trees và make a public garden for everyone.

2. Look at the words in the box. Can you put them in the right groups? (Nhìn vào những từ tất cả trong khung. Bạn có thể đặt nó vào đúng team không?)


nouns

verbs 

adjectives

help, benefit, volunteer, plant

donate, help, benefit, volunteer, recycle, plant, provide, clean, encourage

clean

environmental


3. Fill the gaps with the words in the box (Điền vào chỗ trống phần đông từ bao gồm trong khung)

You are a _volunteer_ if you help other people willingly & without payment._Homeless people_ are those who vày not have a trang chủ and really need help.She often_donate_ money lớn charitable organisations.The activities that individuals or organisations do to benefit a community are called _community service_.If you are trying khổng lồ _make a difference_, you are trying khổng lồ have a good effect or a person or situation.

Xem thêm: 13 Tuổi Có Nên Giảm Cân Không, Chế Độ Ăn Kiêng Cho Bé Gái 13 Tuổi Thừa Cân

4. Describe the pictures with the verbs in 2.(Miêu tả những tranh ảnh với gần như động từ tại vị trí 2)

Donate booksPlant treesHelp children vì chưng homeworkClean streetsRecycle rubbish

5. Create word webs (Tạo ra mạng lưới từ)

Donate: books, blood, clothes, organs,…Help: children, homeless people, old people, disabled people,…Clean: streets, walls, lake,floor,…Provide: food, attention, life skills, service,…

6. Game: VOCABULARY PING PONG

In pairs, stand face-to-face with your partner. Think about the topic of this unit, Community Service, và the new words you learned above. Khổng lồ start the game, partner A says a new word and partner B says the first related word that comes khổng lồ mind. Keep the words going back và forth as quickly as possible until the teacher says stop.

Xem thêm: Giáo Án Tuần 31 (Cktkn) - Giáo Án Tiếng Việt Lớp 2 Tuần 31

Dịch:

Nghĩ về chủ thể của bài học, thương mại dịch vụ Cộng đồng, và các từ bắt đầu mà chúng ta đã học được sinh sống trên. Bắt đầu trò chơi, A nói một từ new và B nói một từ liên quan mà bản thân nghĩ ra được. Nói liên tục cho tới khi thầy giáo nói dừng.