Toán 8 chia đơn thức cho đơn thức

     

Bài viết bao hàm cả triết lý và bài tập về chia đơn thức cho đối kháng thức. Phần kim chỉ nan có không thiếu các bí quyết và tính chất các em đã được học để vận dụng làm các bài tập. Các bài tập đều phải có hướng dẫn giải giúp những em có hướng làm bài và vận dụng tốt để làm những bài sau.

Bạn đang xem: Toán 8 chia đơn thức cho đơn thức


LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

CHIA ĐƠN THỨC mang lại ĐƠN THỨC

 

A. Kiến thức cơ bản:

1. Đơn thức chia hết cho 1-1 thức: cùng với A với B là hai đối kháng thức, B ≠0. Ta nói A phân tách hết mang lại B nếu tìm được một đối chọi thức Q sao để cho A = B . Q

Kí hiệu: Q = A : B =A/B

2. Qui tắc:

Muốn chia solo thức A cho đối chọi thức B (trường thích hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

Chia hệ số của đối kháng thức A cho hệ số của đối kháng thức B.Chia lũy thừa của từng vươn lên là trong A mang lại lũy vượt của cùng thay đổi đó vào B.Nhân các tác dụng vừa kiếm được với nhau.

B. Bài tập

Bài 1

Làm tính chia

a) 53 : (-5)2; b) (3/4)5: (3/4)3  c) (-12)3 : 83.

Xem thêm: Các Món Ăn Từ Đậu Nành Giúp Nâng Cao Sức Khỏe, Đơn Giản Mà Dễ Làm Tại Nhà

Đáp án và khuyên bảo giải bài

a) 53 : (-5)2 = 53 : 52 = 53 – 2 = 5

b) (3/4)5: (3/4)3= (3/4)5-3=(3/4)2= 9/16

c) (-12)3 : 83 = -123 : 83= (-4 . 3)3 : (4 . 2)3 = ((-4.3)/4.2)3= (-3/2)3 = – 27/8

Bài 2

Làm tính chia:

a) x10 : (-x)8; b) (-x)5 : (-x)3; c) (-y)5 : (-y)4.

Đáp án và giải đáp giải bài

a) x10 : (-x)8 = x10 : x8 = x10 – 8 = x2

b) (-x)5 : (-x)3= (-x)5 – 3 = (-x)2 = x2

c) (-y)5 : (-y)4 = (-y)5 – 4 = -y

Bài 3

Làm tính chia:

a) 5x2y4 : 10x2y;

b) 3/4x3y3 : (-1/2x2y2);

c) (-xy)10 : (-xy)5.

Xem thêm: Em Hãy Chứng Minh Ca Huế Là Một Thú Vui Tao Nhã, Please Wait

Đáp án và lí giải giải bài

*
 

Bài 4

Tính cực hiếm của biểu thức 15x4y3z2 : 5xy2z2 với x = 2, y = -10, z = 2004

Đáp án và lí giải giải bài

15x4y3z2 : 5xy2z2 với x = 2, y = -10, z = 200

Ta có 15x4y3z2 : 5xy2z2 = 3 . X4 – 1 . Y3 – 2 . Z2 – 2 = 3x3y

Tại x = 2, y = -10, z = 2004

Ta được: 3 . 23(-10) = 3 . 8 . (-10) = -240.

Bài 5: có tác dụng tính chia:

a, x2yz : xyz

b, x3y4 : x3y

Lời giải:

a, x2yz : xyz = (x2 : x)(y : y)(z : z) = x

b, x3y4 : x3y = (x3 : x3)(y4 : y) = y3

Bài 6: Làm tính chia:

a, (x + y)2 : (x + y)

b, (x – y)5 : (y – x)4


c, (x – y + z)4 : (x – y + z)3

Lời giải:

a, (x + y)2 : (x + y) = x + y

b, (x – y)5 : (y – x)4 = (x – y)5 : (x – y)4 = x – y

c, (x – y + z)4 : (x – y + z)3 = (x – y + z)

Bài 7: làm cho tính chia:

a, 18x2y2z : 6xyz

b, 5a3b : (-2a2b)

c, 27x4y2z : 9x4y

Lời giải:

a, 18x2y2z : 6xyz = (18 : 6)(x2 : x)(y2 : y)(z : z) = 3xy

b, 5a3b : (-2a2b) = 5 : (-2)(a3 : a2)(b : b) = - 5/2 a

c, 27x4y2z : 9x4y = (27 : 9)(x4 : x4)(y2 : y).z = 3yz

Bài 8: Tìm số tự nhiên n nhằm mỗi phép phân chia sau là phép phân chia hết:

a, x4 : xn

b, xn : x3

c, 5xny3 : 4x3y2

d, xnyn+1 : x2y5

Lời giải:

x4 : xn = x4-n là phép chia hết buộc phải 4 – n ≥ 0 ⇒ 0 ≤ n ≤ 4

suy ra: n ∈ 0; 1; 2; 3; 4

xn : x3 = xn- 3 là phép phân tách hết phải n – 3 ≥ 0 ⇒ n ≥ 3

5xny3 : 4x3y2 = 54 (xn : x2)(y3 : y2) = 54 xn-2 là phép chia hết

Suy ra: n – 2 ≥ 0 ⇒ n ≥ 2

xnyn + 1 : x2y5 = (xn : x2)(yn+1 : y5) = xn-2.yn-4 là phép phân tách hết

suy ra: n – 4 ≥ 0 ⇒ n ≥ 4

Bài 9: Tính quý giá của biểu thức sau:

(- x2y5)2 : (- x2y5) tại x = một nửa và y = - 1

Lời giải:

Ta có: (- x2y5)2 : (- x2y5) = - x2y5

Thay x = 1/2 và y = - 1 vào biểu thức ta được:


-(1/2 )2.(-1)5 = -1/4 .(-1) = 1/4

 

Tải về