Tồn đầu kỳ tiếng anh là gì

     

Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thông dụng - Để công việc của các bạn được thuận tiện và thuận lợi hơn, bạn không thể thiếu kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành. Đối với ngành kế toán cũng vậy. Sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp danh sách từ vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán tài chính - truy thuế kiểm toán mà chúng ta hay gặp gỡ trong nghành này, hi vọng chúng đã giúp các bạn dễ dàng làm việc trong môi trường thiên nhiên kế toán- truy thuế kiểm toán bằng giờ đồng hồ Anh thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Tồn đầu kỳ tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: Tồn đầu kỳ tiếng anh là gì

Bạn đã xem: Tồn thời điểm đầu kỳ tiếng anh là gì


*

** Dưới đây là những trường đoản cú vựng tiếng Anh chăm ngành kế toán thông dụng độc nhất vô nhị hiện nay, cùng cửa hàng chúng tôi tìm gọi qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: giá cả phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: tạm thời ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: thiết kế cơ bản

10. Cash: tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gởi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền khía cạnh tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Check and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: giá thành xây dựng cơ bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá vốn buôn bán hàng

17. Current assets: gia tài lưu cồn và chi tiêu ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: túi tiền chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người tiêu dùng trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá thành hoạt rượu cồn tài chính

28. Extraordinary expenses: giá thành bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập cá nhân bất thường

30. Extraordinary profit: lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: kết quả tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: gia sản cố định

37. General và administrative expenses: chi phí cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gởi đi bán

39. Gross profit: roi tổng

40. Gross revenue: doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments & tools: Công cụ, biện pháp trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : mặt hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở tiểu khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ yêu cầu trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: những khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: các khoản cố chấp, ký cược, cam kết quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư đầu tư và chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: sản phẩm hoá tồn kho

Bạn đã xem: Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: roi thuần

59. Net revenue: lợi nhuận thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: bỏ ra sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định và đầu tư dài hạn

63. Operating profit: lợi tức đầu tư từ hoạt động SXKD

64. Other current assets: tài sản lưu hễ khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: các khoản phải thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners" equity: nguồn vốn chủ sở hữu

71.

Xem thêm: Tổng Hợp Danh Sách Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục Hay Update 2022

Payables to employees: bắt buộc trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá thành trả trước

73. Profit before taxes: lợi tức đầu tư trước thuế

74. Profit from financial activities: roi từ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng tải đang đi bên trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: các khoản nên thu

79. Receivables from customers: đề nghị thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: các khoản sút trừ

84. Sales expenses: chi phí bán hàng

85. Sales rebates: ưu đãi giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay ngắn hạn

88. Short-term investments: những khoản đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- những khoản nỗ lực chấp, ký cược, ký kết quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư kinh doanh thị trường chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn chi phí kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: gia tài thừa chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes và other payables to lớn the State budget---- Thuế và những khoản đề xuất nộp bên nước

96. Total assets: tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: tổng số nguồn vốn

98. Trade creditors: cần trả cho những người bán

99. Treasury stock: cp quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng với phúc lợi

** Một số tự vựng chăm ngành khi kế toán thao tác với ngân hàng:

1. Trương mục holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản phải thu

4. Accrual basi: phương thức kế toán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Ngân hàng card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: phương thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: giao dịch bù trừ

15. Cost of capital: túi tiền vốn

16. Crossed cheque: Séc giao dịch bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện giao dịch không sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ vựng liên quan đến kế toán tài chính quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative expenses: chi phí cai quản doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: ngân sách chi tiêu hoạt đụng tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán viên công triệu chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Working capital: Vốn lưu động

12. Carrying cost: ngân sách chi tiêu bảo tồn hàng lưu giữ kho

13. Cash discounts: ưu đãi tiền mặt

14. Historical cost principle : hiệ tượng giá gốc

** Các công thức trong tiếng anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá vốn hàng buôn bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại dịch vụ là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá chỉ trị sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): cách thức nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): cách thức nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính thông dụng

Trên đó là những từ bỏ vựng chuyên ngành kế toán tài chính được thực hiện nhiều tốt nhất ở từng doanh nghiệp.

Xem thêm: Đi Đái Nhiều Là Bệnh Gì ? 4 Nguyên Nhân Thường Gặp Đi Tiểu Nhiều Lần Trong Ngày Là Bệnh Gì

Để hoàn toàn có thể làm tốt hơn trong từng lĩnh vực của ngành kế toán, thì ngay cất cánh giờ chúng ta cần định hướng xu hướng cải tiến và phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà rất có thể cách xuất sắc và công dụng nhất cất cánh giờ là không ngừng nâng cấp kiến thức cũng giống như kinh nghiệm làm việc của bản thân mình qua những khóa đào tạo và giảng dạy kế toán ở các trung tâm.