TRÚNG TUYỂN TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
Nhập học tiếng Anh là amission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học tập là ngày tựu ngôi trường của sinh viên khi trúng tuyển vào các trường đại học thông qua trực tiếp giỏi trực tuyến.Bạn vẫn xem: Trúng tuyển giờ anh là gì

Bạn vẫn xem: Trúng tuyển giờ đồng hồ anh là gì

Nhập học tiếng Anh là Admission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học tập là ngày vào học được trường thông báo trước mang lại sinh viên lúc nhập học.

Bạn đang xem: Trúng tuyển tiếng anh là gì


*

Khi học sinh được trúng tuyển vào những trường học viên nguyện vọng. Các trường đại gọc sẽ chuyển giấy báo trúng tuyển và ngày nhập học cho học sinh.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ đề giáo dục.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: Bảng điểm.

Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: Bằng, hội chứng chỉ.

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấp.

*

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dục.

Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ môn.

College /ˈkɑːlɪdʒ /: Cao đẳng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm cỗ môn, trưởng bộ môn.

Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: Đào tạo.

Pass /pæs /: Điểm trung bình.

Credit / ˈkredɪt/: Điểm khá.

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm giỏi.

Xem thêm: Phân Biệt Viêm Gan B Mãn Tính Là Gì ? Phân Biệt Viêm Gan B Cấp Tính Và Mãn Tính

Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: Giấy khai sinh.

Conduct /kənˈdʌkt /: Hạnh kiểm.

Materials /məˈtɪriəlz/: Tài liệu.

Performance /pərˈfɔːrməns /: học tập lực.

Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học tập kỳ.

Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br), dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký kết túc xá.

Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: Lễ giỏi nghiệp.

Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: Số lượng học sinh nhập học.

Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: Nhập học.

Một số mẫu mã câu giờ đồng hồ Anh về nhập học.

As a result of increased educational access, enrollment rates more than doubled between 1996 và 2006.

Do năng lực tiếp cận giáo dục và đào tạo tăng lên, tỷ lệ nhập học tập tăng gấp hai từ năm 1996 đến năm 2006.

The enrollment rate of Chinese classes at university level increased by 51% from 2002 to 2015.

Xem thêm: Nói Về Trang Phục Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Về Quần Áo Hay Nhất

Bài viết nhập họctiếng Anh là gì đượctổng hợp bởi giáo viên trung trung tâm tiếng Anh olympicmyviet.com.vn.