Tự ý tiếng anh là gì

     
Below are sample sentences containing the word "tự ý" from the Vietnamese - English. We can refer khổng lồ these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "tự ý", or refer to the context using the word "tự ý" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Tự ý tiếng anh là gì


1. Họ tự ý hăm hở làm điều đó.

She does it willingly, eagerly.

2. Tự ý thức là quân thù của sự trả hảo.

Self- consciousness is the enemy of accomplishment.

3. Ko được tránh đoàn, không được tự ý đi lại.

Don't leave the group, don't wander off alone

4. Tao chỉ nói là đàn nó không tự ý hành động.

I'm just saying they wouldn't act on their own.

5. Bạn ta sẽ không vui lúc mấy fan tự ý vào nhà đâu.

People ain't happy with y'all goose-stepping up in here.

6. Tôi thường tự ý đến nhà họ nói chuyện mà ko báo trước.

I frequently arrived unannounced & uninvited at their trang chủ to talk with them.

7. Xin cứ tự ý bước đi nếu cô không tương quan đến việc này.

Please, go ahead if you have nothing to vì with this.

8. Lãnh Tụ về tối Cao, tôi đang tự ý thêu thêm một số bảo vệ.

Supreme Leader, I took the liberty of hiring some extra security.

9. Tự ý tiến hành chiến dịch thống kê giám sát và với tài liệu về tối mật về nhà.

Conducting an unauthorized surveillance operation & taking home classified documents.

10. Chẳng hạn, tôi yêu cầu tập thói quen hỏi ý kiến ông xã thay bởi vì tự ý quyết định”.

For example, I have learned to lớn consult my husband instead of just making my own decisions.”

11. Tuy nó tự ý bong khỏi sư môn, mà lại một ngày làm cho thầy, trọn đời có tác dụng cha.

It's true that he left my school but I'm still his teacher.

12. Thầy đang bảo mày ko dùng cách làm của thầy với mày vẫn phớt lờ tự ý làm.

I told you not to cook my formula, và you went ahead & did it anyway.

13. (b) lý do Phao-lô bảo rằng muôn vật bị tóm gọn phục sự lỗi không “chẳng bắt buộc tự ý mình”?

(b) Why did Paul say that creation was subjected to futility “not by its own will”?

14. Chúng cần thiết tự ý nheo lại, đặc biệt là nếu bạn lạm dụng Botox (1 phương thuốc chống nếp nhăn).

They cannot be consciously contracted, especially if you overdid the Botox.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Học Giỏi Toán Lớp 3, Hướng Dẫn Cách Học Toán Lớp 3 Hiệu Quả Với Vuihoc

15. Thời gian 40 tuổi, ông đang tự ý giải bay dân Y-sơ-ra-ên ngoài ách gông xiềng của fan Ai Cập.

When 40 years old, he mix out on his own to free the Israelites from Egyptian captivity.

16. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư-không, chẳng yêu cầu tự ý mình, bèn là bởi vì cớ Đấng bắt phục.

For the creation was subjected to futility, not by its own will but through him that subjected it, on the basis of hope that the creation itself also will be set không tính tiền from enslavement to corruption & have the glorious freedom of the children of God.”

17. Tại một vài nước nghỉ ngơi Phi châu, fan ta thậm chí còn xem việc trẻ em tự ý chào hỏi bạn lớn trước là điều hỗn hào.

In some African cultures, it is even viewed as impertinent for a child to say a greeting lớn a grown-up on his own initiative.

18. Qua lời đó, Đức Giê-hô-va chấp thuận Con Ngài, tự ý tỏ bày sự đồng ý và trấn an Con bởi tình yêu thương của Ngài.

(Luke 3:22) Jehovah thus acknowledged his Son, freely expressing approval of him & giving assurance of His love.

19. Không, bởi vì chúng ta tự ý cho mượn tiền, gồm lẽ họ đã nhận ra tiền lời, và không tồn tại gì ác độc đã xẩy ra cả.

No, because we voluntarily made the loan, we have probably been collecting interest on it, & nothing dishonest has taken place.

20. Bản Diễn Ý diễn giải câu này: “Thượng Đế tạo nên con người ngay thẳng, nhưng mà loài tín đồ lại tự ý khiến cho lòng mình trở đề nghị tà vạy”.

The Contemporary English Version paraphrases this verse: “We were completely honest when God created us, but now we have twisted minds.”

21. Thí dụ, trong thời bên tiên tri Ma-la-chi, Đức Giê-hô-va khiển trách những người dân Y-sơ-ra-ên đối xử cách phỉnh phờ với vợ bằng phương pháp tự ý ly dị.

For example, in the prophet Malachi’s day, Jehovah censured Israelite husbands who dealt treacherously with their wives by frivolously divorcing them.

22. Hãy gật đầu rằng các anh chị em em “được tự do thoải mái theo thể bí quyết xác thịt” với được “tự ý chắt lọc sự thoải mái và cuộc sống đời thường vĩnh cửu” (2 Nê Phi 2:27).

Accept that you are “free according khổng lồ the flesh” và “free lớn choose liberty và eternal life” (2 Nephi 2:27).

23. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian 1934, đa số người đại diện Quốc thôn tự ý đưa ra quyết định chữ Hê-bơ-rơ này “không thích phù hợp với ý thức hệ hiện nay thời”, vì thế nó bị tô xóa đi.

However, in 1934 representatives of the Nazi tiệc ngọt decided that the Tetragrammaton was “not compatible with current ideology” & hence should be painted over.

24. 13 trong khoảng những của-lễ tự ý hiến dâng như lễ đồ dùng hoặc để đến gần Đức Chúa Trời hầu được Ngài ban ân tình là của-lễ thiêu, của-lễ chay và của-lễ thù ân.

13 Among the offerings made voluntarily as gifts or as an approach to lớn God to gain his favor were the burnt offerings, grain offerings, and communion offerings.

25. đoạn phim âm nhạc "Hollywood" (2003) là 1 trong những sự thành kính gửi mang lại nhiếp ảnh gia Guy Bourdin; đàn ông của Bourdin tiếp nối đệ đối kháng kiện bà vị tự ý sử dụng những tác phẩm của phụ vương mình.

Her video for "Hollywood" (2003) was an homage to lớn the work of photographer Guy Bourdin; Bourdin's son subsequently filed a lawsuit for unauthorised use of his father's work.

26. Ngài tự ý cởi bỏ vải liệm khỏi thể xác của Ngài nhưng đã được dùng làm bó xác Ngài, cẩn trọng cuốn lại cái khăn liệm quấn đầu “để riêng biệt ra một vị trí khác,”10 thánh thư chép như thế.

Of His own volition, He shed the burial linen with which He had been bound, carefully putting the burial napkin that had been placed over His face “in a place by itself,”10 the scripture says.

27. Một fan mẹ đơn độc nói: “Tôi thường bắt gặp là ngày nào tôi xuống lòng tin hoặc cau có vì thao tác cực nhọc cùng tôi về nhà, thì sẽ là ngày mà đàn bà tôi tự ý dọn bàn với sửa soạn dở cơm chiều”.

One single mother says: “I often find that when I am really low or irritable from a particularly trying day at work & I come home —that is the day my daughter has chosen lớn set the table & get the supper going.”

28. Đầu năm 2010, Sheeran trải qua điều mà lại anh call là "khoảng thời hạn gập ghềnh" (các giao di chuyển khoản ngân hàng không thông suốt) trên Anh Quốc, cùng anh tự ý đưa tới Los Angeles để dành một mon "xem điều gì rất có thể xảy ra".

Xem thêm: Giải Bài 124 Trang 48 Sgk Toán 6 Tập 1 24 Trang 48 Sgk Toán 6 Tập 1

In early 2010, Sheeran was having what he described as a "rough time" in the UK, & he spontaneously left for Los Angeles to lớn spend a month "to see what could happen".